Beleggen in een Tak 23 Beleggingsverzekering

TEKEN IN!


Lijst van de beschikbare Tak 23 producten (Kolom 3 & 4)

Wat doen wij voor u?

Wij hebben inmiddels meer dan 20 jaar ervaring met Belgische en Luxemburgse TAK 23 beleggingsverzekeringen en stellen u volgende 4 beschikbare strategieën voor:
 • strategie 1: Buy and hold
  • We verlenen u via een verzekeringsmaatschappij toegang tot de beste Europese en Amerikaanse vermogensbeheerders en u belegt voor lange termijn in een selectie van hun fondsen zonder veel te wijzigen aan uw selectie.
  • U kiest niet één fonds (dat mag maar is niet aan te raden), maar kiest voor diverse fondsenbeheerders en fondsen om uw risico te spreiden
  • U kan één keer per jaar gratis switchen tussen de diverse gekozen fondsen zonder dat u daarvoor kosten of taksen dient te betalen
  • U vertrouwt de gekozen vermogensbeheerders en blijft voor lange termijn geïnvesteerd zodat u pieken en dalen zal meemaken, maar vertrouwt erop dat op lange termijn mooie rendementen mogelijk zijn.
  • Aangezien hier weinig actief beheer verlangd wordt van de verzekeringsmaatschappij - u blijft immers gewoon in het fonds zitten - kiezen wij in deze strategie voor de maatschappij met de laagst mogelijke kosten. Onze geprefereerde partner is hier Bâloise Vie Luxembourg.

 • strategie 2: Stop Loss naar Tak 21
  • In aanvulling op strategie 1 wenst u een risicobeperking in te bouwen op de gemaakte selectie van fondsen. Bij een te groot risico worden de fondsen verkocht en overgeheveld naar een Tak 21 spaarverzekering waar ze verder in alle veiligheid oprenten.
  • U kiest ofwel een statische Stop Loss (tussen de 10% en 30%): bij het zakken met meer dan de vooropgestelde Stop Loss - bijvoorbeeld 10% - wordt het verkooporder gegeven. Wie bijvoorbeeld start bij een koers van 100 wenst dan dat bij een koers van 90 het verkooporder wordt gegeven.
  • Of u kiest voor een dynamische Stop Loss: hier wordt het verkooporder niet gegeven ten opzichte van de oorspronkelijke koers van 100, maar ten opzichte van het hoogste niveau ooit behaald. Stel dat in ons voorbeeld de koers ooit steeg tot 139, dan zal het verkooporder gegeven worden bij 139 -10% = bij 125,10. Ook hier worden de gelden van de verkoop dan herbelegd in een Tak 21 spaarverzekering waar ze verder in alle veiligheid oprenten.
  • Uiteraard kiezen we hier voor een maatschappij die zowel goede fondsenbeheerders aanbiedt alsook mooie Tak 21 resultaten weet neer te zetten. Onze geprefereerde partner is hier Nell Luxembourg.

 • strategie 3: Sell High, Buy Low
  • Het is een boutade die iedereen kent: je moet verkopen als de koers hoog staat en vervolgens aankopen als de koers laag staat. Alleen blijken erg weinigen dat ook daadwerkelijk te doen. Dat komt vooral omdat koersen meestal laag staan net na crashes, terwijl iedereen in dergelijke periode nog in een vertwijfelde wat angstige toestand verkeert.
   M.a.w. de emoties halen het dikwijls van de strikte rede en het is ook erg makkelijk om "nog een beetje te wachten".
   Wij zochten of het niet anders kan:
   Kunnen we die emoties niet uitschakelen en proberen op een automatische manier te kopen als koersen laag staan en te verkopen als ze hoog staan?
  • Als u ook meent dat:
   • koersen hoog staan vlak voor een crash
   • en anderzijds dat koersen laag staan in de maanden vlak na een crash,
   dan kunnen we inderdaad een strategie automatiseren waarbij we automatish verkopen via een vooraf bepaalde Stop Loss (bij -10%) en waarbij we vervolgens gespreid over de 4 volgende maanden telkens weer 25% automatisch aankopen.
   Met deze rotatie-strategie gaat u dus automatisch over langere termijn bekeken diverse malen verkopen bij sterke dalingen of crashes en vervolgens weer aankopen via een gespreide re-entry tot u weer volledig geïnvesteerd bent, enzovoort, zonder dat u zelf nog enige beslissing dient te nemen in moeilijke tijden!
  • Laat ons deze rotatie-strategie eens in detail toetsen over de afgelopen 10 jaar aan een grafiek die iedereen kent : die van de BEL 20

   Grafiek DefA Rotatiestrategie

   Wat zien we op deze grafiek?
  • We investeren 100 aan een koers van 3743 op 01/07/2006 en zien die stijgen tot het hoogste punt van 4730 in mei 2007.
  • In augustus 2008 daalde de koers met 10% tegenover dat maximum van 4730 en, wordt het verkooporder gegeven zodat daags nadien alles wordt verkocht aan 4257 (dat is de eerste oranje cirkel).
  • Dan wordt er gewacht tot de eerste werkdag van de volgende maand (voor zover die minstens 1 week in de toekomst ligt) om een eerste heraankoop te doen voor 25% (dat is de eerste groene cirkel na die oranje).
  • De maand nadien wordt opnieuw 25% aangekocht en zo gaat dat verder tot de volledige 100% werd herbelegd in maand 4.
  • Op dat moment wordt de stop loss opnieuw actief gezet en herhaalt zich dit proces bij een volgende zware daling (dat is de tweede oranje cirkel).


   Welke conclusies trekken we uit de grafiek?
  • Bij erg zware dalingen halen we onze gelden integraal uit de beurs en worden we slechts beperkt getroffen door de dalingen
  • Vaak, maar niet altijd, kopen we nadien aan veel lagere koersen opnieuw dezelfde aandelen aan tot we volledig geherinvesteerd zijn
  • Wie deze rotatiestrategie volgt zal in deze periode maar liefst 13 keer alles verkopen en vervolgens in 52 aankoopbewegingen opnieuw volledig investeren. Dat zijn 65 bewegingen binnen uw portefeuille zonder dat u zelf ook maar iets moet ondernemen! Binnen uw Tak 23 zijn deze bewegingen ook gratis zodat u geen extra kosten noch taksen dient te betalen.
  • Ofschoon de koers van de BEL 20 over deze lange periode evolueerde naar slechts 3713 en dus nog steeds op verlies staat (-0.8%), steeg ons geïnvesteerd vermogen van 100 naar maar liefst 126,52%.
   De grootste vaststelling is tot slot de bescherming tijdens rampperiodes zoals 2008: daar ging de BEL 20 met 49% achteruit terwijl de rotatiestrategie het verlies wist te beperken tot slechts 15%.

   Geldt deze strategie ook voor andere fondsen dan voor de BEL20 index?
   Dat is nu net de bedoeling: dat we deze erg performante strategie gaan loslaten op fondsen die sowieso al een goede reputatie hebben. Vergeet niet dat de BEL20 een erg pover presterende index is. Wie daar in ons voorbeeld een tracker had van gekocht heeft zijn geld nog niet eens terug! Toch blijkt onze rotatiestrategie zelfs hier reeds haar vruchten af te werpen.

   Dat laat natuurlijk het beste verhopen wanneer deze strategie toegepast wordt op fondsen die het veel beter hebben gedaan dan de BEL 20.
   Uiteraard kunnen we het meerrendement niet garanderen, maar de BEL 20 analyse toont wel glashelder aan over een lange termijn wat het principe is en u weet nu tenminste wat het beheer van uw portefeuille precies inhoudt. Het spreekt voor zich dat u te allen tijde kan vragen om zowel de stop loss als de herinvesteringsstrategie te beëindigen.

   Laat ons nu eens kijken wat de strategie geeft bij een fonds dat wel goed presteert: het Quest Cleantech Fund.

   Grafiek DefA Rotatiestrategie

   Welke conclusies trekken we uit deze grafiek?
  • Ook hier halen we bij zware dalingen onze gelden integraal uit de beurs en worden we slechts beperkt getroffen door de dalingen: zo daalde het fonds in de crash van 2008 41,09% terwijl de rotatiestrategie de schade wist te beperken tot 26,44%.
  • Vaak, maar niet altijd, kopen we nadien aan veel lagere koersen opnieuw dezelfde fondsen aan tot we volledig geherinvesteerd zijn wat precies de bedoeling is van een Sell High en Buy Low aanpak.
  • Ook hier blijkt de rotatiestrategie het beter te doen dan een zuivere buy en hold strategie: waar het fonds een schitterende 150,64% winst laat optekenen, haalt de rotatiestrategie een rendement van maar liefst 183%, waarbij onze initiële inleg van 100 er uiteindelijk 283 waard wordt.


   Wij bieden u deze unieke strategie aan voor het gamma aangeboden door onze partner Athora - Generali Belgium. Meer bepaald kan u in één Tak 23 verzekeringscontract tot maximum 5 fondsen onderbrengen en deze strategie op deze fondsen automatish toepassen zonder verdere enige meerkost.
   Maak gerust een afspraak bij ons op kantoor voor een persoonlijke analyse van uw situatie en de oplossingen die daarbij best passen.

 • strategie 4: Discretionair Vermogensbeheer zonder instap- of uitstapkosten

  • In de drie bovenstaande strategieën is het aan u om de fondsen te kiezen welke uiteindelijk in het gekozen verzekeringsproduct dienen te worden ondergebracht.
   Het beheer van die fondsen zelf wordt natuurlijk uitgevoerd door bekwame vermogensbeheerders, maar het is aan u om ze te kiezen.
   Personen die ook dat laatste liever overlaten aan iemand anders kunnen kiezen voor discretionair vermogensbeheer: hierbij wordt hen een persoonlijke relatiebeheerder toegewezen die hen jaarlijks enkele malen persoonlijk bezoekt om samen af te toetsen welke mix het best past bij hun beleggersprofiel.
   Wij bieden u deze service reeds vanaf 150.000 EUR aan via onze partner Architas.
   Architas, het vroegere Axa Private Management, is de 8e grootste vermogensbeheerder ter wereld en wordt centraal gestuurd vanuit London, UK.
   De redenen voor het succes van Architas zijn in het bijzonder:
   • conservatief en behoudsgezind discretionair vermogensbeheer
   • laagdrempelige aanpak: persoonlijk discretionair vermogensbeheer reeds vanaf 150.000 EUR, idpv de gangbare drempels van 250.000 à 500.000 EUR
   • lage kosten aanpak: geen instapkosten, noch uitstapkosten; enkel de in de sector gangbare beheerskosten
   • regelmatig en persoonlijk contact met uw beheerder, bij wie u ook terecht kan met familiale vragen (successieplanning, maatschap, ... )
   • wel onderhevig aan de 0,15% effectentaks vanaf 500.000 EUR in tegenstelling tot de drie andere startegieën

   Uiteraard is strategie 4 combineerbaar met de andere 3 strategieën: Architas is immers een partner van ons en u kan dan ook perfect een deel van uw vermogen laten beheren door Architas en voor een ander deel opteren voor één van de andere strategieën die wij u bieden. U bent dan ook geenszins verplicht om al uw eieren in dezelfde mand te leggen.
   Gezien de erg lage kostenstructuur - er zijn via ons immers geen instap- noch uitstapkosten - kan u altijd eens proberen om te zien hoe het klikt met uw relatiebeheerder en Architas in het algemeen.

   Praktisch: Indien u kennis wenst te maken met Architas kan u best een afspraak bij ons op kantoor maken voor een eerste kennisname. Latere persoonlijke contacten met uw beheerder kunnen in alle discretie bij u thuis plaatsvinden.
   Indien u rechtsreeks contact opneemt met Architas, wil dan aandringen op een eerste onderhoud bij ons op kantoor zodat ook onze drie andere strategieëen aan bod kunnen komen tijdens dat onderhoud, alsook vermelden dat via ons de drempel tot 150.000 werd verlaagd.

Algemeen

Een tak 23-product is een individuele levensverzekering die gekoppeld is aan één of meerdere beleggingsfondsen.
Simpel gesteld koopt de verzekeringsmaatschappij voor u de fondsen aan en brengt ze dan onder in uw levensverzekeringscontract. In België betreft dat veelal eigen huisfondsen of fondsen van externe vermogensbeheerders in herverpakte vorm (met een ander ISIN nummer). In Luxemburg betreft het vooral fondsen van externe vermogensbeheerders in hun pure vorm (met hetzelfde ISIN nummer als het originele fonds dus).

Net als bij een beleggingsfonds (BEVEK / SICAV) hebt u bij een tak 23-product geen garantie wat rendement betreft. Daarmee onderscheidt het product zich van de klassieke levensverzekering (tak 21). Het beleggingsrisico ligt dus volledig bij de klant, maar anderzijds ook de winst. Ten opzichte van de klassieke levensverzekering richt tak 23 zich op die personen die de zekerheid van een gewaarborgd rendement willen inruilen voor een potentieel hoger rendement. Gezien de beursgerelateerde aard van de onderliggende belegging, zijn tak 23-fondsen bij uitstek producten voor de lange termijn (vijf jaar en langer).

Tak 23 kent aanzienlijke voordelen en Tak 23 valt anno veruit te verkiezen boven BEVEKs en SICAVs voor wie in obligatie- of gemengde obligatie/aandelenfondsen wenst te investeren, zeker wanneer u voor het Luxemburgse aanbod kiest. :
 • u betaalt geen of zo goed als geen instapkosten via DefA Finance.
 • u geniet een erg gunstige taxatie: enkel de wettelijke eenmalige instaptaks van 2% is verschuldigd en dat is meteen de enige taxatie !
 • voor Tak 23 geldt dat uw meerwaarden nooit aan RV onderworpen zijn (dus ook niet in het geval dat het fonds meer dan 25% obligaties bevat zoals dat bij SICAVS en BEVEKs wel het geval is !)
  • Een voorbeeld: u koopt een 100% obligatiefonds aan voor 100.000 en verkoopt het enkele jaren later aan 150.000
  • A. U koopt het fonds bancair:
   • Bij verkoop betaalt u eerst 30% RV op de gerealiseerde meerwaarde: -15.000 EUR
   • Op de rest (150.000 - 15.000 = 135.000) betaalt u 1,32% taks: - 1.782 EUR
   • Totaal aan taksen: - 16.782 EUR
   • Netto in uw handen op einde rit: 133.215 EUR
  • B. U koopt hetzelfde fonds via een verzekeringsinstelling die het aan uw Tak 23 contract toevoegt:
   • Bij aankoop betaalt u 2% taks op 100.000 EUR: - 2.000 EUR
   • Die 98.000 groeit aan tot 147.000 EUR
   • Netto in uw handen op einde rit: 147.000 EUR
  • Dat is dus een verschil van maar liefst 13.752 EUR op een geldplaatsing van 100.000 EUR in het voordeel van Tak 23!
  • Dit voorbeeld maakt abstractie van gebeurlijke instap- en/of beheerskosten, maar die zijn via beide kanalen van toepassing en zijn bij ons zoals altijd bijzonder laag.
 • u kan binnen één contract een selectie van meerdere fondsen onderbrengen
 • u kan éénmaal per jaar gratis switchen tussen de diverse fondsen binnen uw contract of er zelfs volledig nieuwe aan toevoegen en daarheen switchen zonder opnieuw taks te moeten betalen (bij een kapitalisatie-SICAV kost u dat iedere keer opnieuw 1,32% (+ desgevallend 30% RV) zodat u daar eigenlijk "vast" zit !)
 • u plant meteen wat er met de gelden bij uw (of jullie) overlijden dient te gebeuren en kan dat later nog wijzigen
 • u plaatst uw gelden via een verzekeringsmaatschappij bij de beste fondsenbeheerders ter wereld en niet bij een lokale bank met haar honderden en honderden huisfondsen
 • Tak 23-producten zijn geliefd voor successieplanning en maken elegante en legale oplossingen mogelijk.
En waarom geniet Luxemburg veelal de voorkeur ?

Als financieel wereldcentrum staat Luxemburg zo veel verder qua dienstverlening, transparantie en betrouwbaarheid:
 • u kan één contract op uw beider naam opmaken. Dat is handig omdat bij overlijden het contract dan gewoon kan blijven verder lopen zonder dat het plots moet verkocht en uitbetaald worden.
 • u betaalt nooit uitstapkosten bij onze Luxemburgse partners !
 • u kan kiezen uit een enorm veel groter aanbod dan in België
 • u krijgt er de echte fondsen door hun origineel ISIN nummer op te geven (hun paspoortnummer zeg maar) en geen herverpakking ervan zoals in België steevast het geval is. (U koopt dus de echte "Carmignac Patrimoine A EUR acc - ISIN FR0010135103" en geen "BI Carmignac Patrimoine", "Piazza Carmignac Patrimoine Acc", "DL Carmignac Patrimoine", "PL Carmignac Patrimoine A" , "ERGO Life Carmignac Patrimoine", etc.)
 • u kan dank zij de Europese gedachte uw gelden ook geografisch spreiden en een stuk in Luxemburg aanhouden i.d.p.v. alles in België aan te houden. Een euro mag dan wel een euro zijn, er is wel degelijk verschil tussen een euro in Luxemburg, België, Griekenland of Cyprus te hebben.
 • u betaalt geen uitstapkosten en desgewenst geen instapkosten (vanaf 25.000 EUR) bij onze partner Bâloise Vie Luxembourg
 • u kan een uitgekiende strakke risicobeheersing van uw fondsen doorvoeren via Stop Loss - u geeft hierbij vooraf op wanneer de maatschappij een welbepaald fonds dient te verkopen (bijvoorbeeld bij een daling van de -10%) - en Take Profit - u geeft hierbij vooraf op wanneer de maatschappij een welbepaald fonds dient te verkopen (bijvoorbeeld bij een stijging van +40%) bij onze partner NELL Luxembourg
 • Luxemburg kent, anders dan in België, een strikte scheiding tussen de maatschappij die uw gelden bijhoudt (de depotbank) en degene die ze beheert (de verzekeringsmaatschappij). Deze zogenaamde "veiligheidsdriehoek" (uzelf - verzekeringsmaatschappij - depotbank) biedt een veel grotere veiligheid dan de Belgische situatie waar het beheer en het bewaren door één en dezelfde maatschappij gebeurt.
 • Luxemburg is één van de meest betrouwbare en stabiele landen in de wereld. Veel mensen denken dat een euro een euro is, maar er is wel degelijk een groot verschil tussen euro's op rekening hebben in Luxemburg, of pakweg dezelfde euro's op rekening hebben in Cyprus of Griekenland. Bij die laatste kon men in 2015 amper 60 EUR per dag afhalen en van 2013 tot 2014 slechts 300 per dag in Cyprus. Dat laatste Euro-lid maakte er ook geen punt van om 47.5% af te romen van spaartegoeden boven de 100.000 EUR. Vandaag lijken velen dat alweer vergeten, maar ons lijkt het beslist een goed idee om uw tegoeden te spreiden, niet enkel over verschillende activa klassen, maar ook over verschillende landen !


Lijst van de beschikbare Tak 23 Beleggingsverzekeringen (4e Kolom) en Gestructureerde Producten met Kapitaalbescherming (3e Kolom)Belgische emittenten:
INTEKENEN
Behoudsgezind = Tak 21
(gewaarborgd rendement + bonus)
Progressief = Tak 21
(intrestgarantie ( = 0% + bonus))
Gestructureerd = Tak 44
(Tak 21+23 = Tak 44)
Onbegrensd = Tak 23
(fondsen van aandelen / obligaties)
AG Insurance
AG SAFE+ (0,25%+)
-
-
AG Fund+
Allianz
-
Allianz Safe 0%+
-
Allianz Invest
Allianz Excellence
Athora -
Serenity II Basic
Self Life Dynamico
-
Fortune by Athora Promo!!!
Profilife
Baloise Insurance
Invest (0,35%+)
Invest 0%+
- -
Credimo
Credo21 Safe (0,50%+)
Credo21 Dynamic 0%+
- -
NN (ex Delta Lloyd Life)
-
-
-
Carmignac etc.
Lifelong Income
Patronale Life
Secure 21 (0,05%+ 0,80%+) Promo!!!
Starfix (0,80%+) Promo!!!
- - -
Private Insurer
- - -
Private Fund Selector
Luxemburgse emittent:
Bâloise Vie Luxembourg
- - -
Pro Folio
NELL
NELL Safe+ (0,25%+)
NELL Safe Invest
-
Myriad
* Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Sedert 01/01/2006 zijn alle TAK 21 & 23 contracten onderworpen aan een eenmalige taks van 2% (uitgezonderd pensioensparen, V.A.P.Z. en RIZIV VAP). Bovenvermelde kosten hebben tot doel een simpel en duidelijk overzicht te bieden. Voor verdere details en specificaties verwijzen we naar de technische fiches, de bijzondere en de algemene voorwaarden van de betreffende producten.
: Ook beschikbaar in maandsparen vanaf 50 EUR p.m.
: U kan horizontaal switchen tijdens de duur van het (niet-fiscale) contract

Tak 23 Beleggingsverzekering versus beleggingsfonds (BEVEK / SICAV)

 • Tak 23 bepaalt meteen wat er met de gelden mag gebeuren in geval van gebeurlijk overlijden. U kan dat later desgewenst nog wijzigen.
 • Een beleggingsfonds (BEVEK / SICAV) kent twee varianten:
  1. een distributiefonds: hierbij wordt jaarlijks een dividend uitgekeerd. Deze dividenden zijn steeds onderworpen aan 30% R.V.
  2. een kapitalisatiefonds: hierbij worden de dividenden geherinvesteerd in het fonds en zal uw rendement volledig bestaan uit de meerwaarde bij verkoop. Op het moment van de verkoop is 1,32% taks verschuldigd (weliswaar met een maximum van 2.000 EUR, maar dan moet u al meer dan 150.000 EUR verkopen). Maar daarmee is de kous niet af: als uw fonds voor meer dan 25% belegde in obligaties, dient op de behaalde meerwaarde op het obligatiedeel nog eens 30% R.V. betaald te worden. Bovendien werkt dit slechts in één richting: wie een verlies boekt kan geen enkele kost inbrengen.
 • Een Tak 23 kent enkel een instaptaks van 2%.
 • Zowel Tak 23 als BEVEK en SICAV zijn onderhevig aan instapkosten. Bij ons bedragen die vanaf 25.000 EUR 0% via sommige van onze partners
 • Tak 23 is onderhevig aan een jaarlijkse beheerskost voor het verzekeringscontract. Deze bedraagt via ons tussen de 0.60% en 1.10%.
 • Bij een BEVEK / SICAV kan je niet switchen: als je een nieuw fonds wil kopen mag je opnieuw instapkosten en 1,32% taks (en 30% R.V.) betalen. Bij een Tak 23 kan je via ons gratis 1 keer per jaar switchen zonder taks, noch andere kost.
 • Tak 23-producten zijn geliefd voor successieplanning en maken elegante en legale oplossingen mogelijk. In tegenstellingen tot SICAV en BEVEK zijn er immers veel meer partijen die desgewenst kunnen betrokken worden bij het contract, denk maar aan de verzekeringsnemer, de begunstigde(n) bij overlijden, de begunstigde bij leven, etc. Dit laat heel wat combinaties toe.

Welk type Tak 23 fonds kiezen?

Dat zal afhangen van uw eigen profiel. Welk risico bent u bereid te nemen? Hoe lang kunt u uw beleggingen missen? Welke beleggingen hebt u al in portefeuille? .... Er zijn tak 23-fondsen die 100% beleggen in aandelen, andere mikken dan weer uitsluitend op obligaties en sommige mengen beide. Daarbij zijn de obligatieportefeuilles minder risicovol dan de zuivere aandelenfondsen. Sommige tak 23-fondsen beleggen Europees, andere vooral in Azië, sommige specialiseren zich in een sector (consumptie, farmacie, financieel, enz.), andere in een bepaalde stijl (kleine aandelen, waardeaandelen, enz.). Keuze genoeg alvast.
Bovenstaande fondsenfiches (kolom 3 & 4), prijzen en awards die ze in het verleden gehaald hebben, en vooral de recensies in vakbladen geven alvast richting. DefA Finance geeft advies omtrent het te kiezen verzekeringsproduct, maar niet aangaande de fondsen die u in dat verzekeringsproduct wenst onder te brengen.
Dienaangaande kan opgemerkt worden dat onze partner NELL reeds een aantal mooie pre-selecties voor u heeft gemaakt, genaamd Nell Active Balanced, Nell Active Conservative en Nell Active Dynamic.

Luxemburg en de fiscus

Het vrije verkeer van goederen en diensten binnen Europa laat u perfect toe om in alle legaliteit een Tak 21 spaarverzekering of Tak 23 beleggingsverzekering in Luxemburg te onderschrijven.

Dit is al tientallen jaren zo en is de kern van de Europese gedachte.
De enige formaliteit aan welke u sedert 2013 dient te voldoen is in uw aangifte personenbelasting te vermelden dat u een spaar- of beleggingsverzekering heeft in Luxemburg door het betreffend vakje 'ja' aan te vinken. Daarmee bent u volledig in regel.
Vanaf 2017 zullen Luxemburgse verzekeraars de Belgische fiscus automatisch informatie verschaffen omtrent uitgekeerde gelden.
Voor Tak 21 is er een klein verschil met België in die zin dat in Luxemburg nooit een bevrijdende voorheffing wordt ingehouden. Tijdens de eerste 8 jaren van een contract Tak 21 is roerende voorheffing verschuldigd en mocht u dus een opvraging in Tak 21 doen voor de achtste verjaardag, dan dient u zelf aangifte te doen van het behaalde rendement (aan een fictief rendement van 4,75%). Voor Tak 23 is dit niet van toepassing aangezien daar nooit R.V. van toepassing is.
Dat Luxemburg vroeger veel in het nieuws kwam had steeds betrekking op witwasoperaties e.d.m., maar uiteraard is er niet het geringste probleem voor bonafide personen die naar Luxemburg trekken omwille van de veel lagere kostenstuctuur en het veel ruimere aanbod aldaar. Sowieso vinden wij internationale spreiding van uw vermogen in een van de drie meest stabiele staten ter wereld een aanrader.

Risicoprofiel?

Op onderstaande grafiek ziet u waar de door ons verdeelde Tak 23-fondsen zich situeren.
Het is belangrijk te weten dat fondsen steeds korven zijn van diverse beleggingen, zodat er altijd een aanzienlijke spreiding van het risico is. Om die reden zijn fondsen dan ook minder risicovol dan individuele aandelen.
De grafiek is heel simpel: hoe veiliger, hoe minder rendement en hoe meer risico, hoe hoger het potentieel rendement. Dat weet iedereen, maar wat velen interesseert is of tussen die twee extremen – spaarboekjes aan de ene kant, en individuele aandelen aan de andere kant – niet iets bestaat dat de kerk in het midden houdt.
Voor cliënten die tak23-fondsen toch iets te riskant vinden, bestaan er ook de gestructureerde producten met kapitaalgarantie op einddatum. Deze tak23-fondsen bieden u veelal de garantie dat u op einddatum uw kapitaal terugkrijgt (na kosten)! Kenmerkend aan deze producten is dat ze slechts tijdelijk worden aangeboden. Ons aanbod vindt u in de 3e kolom hieronder.
Ja, ik wens in te schrijven

TEKEN IN!

Home

Copyright © 1999- DefA Finance - All rights reserved.