If we keep doing what we're doing, we're going to keep getting what we're getting. (Stephen R. Covey) Successieplanning (bankgift via Tak 21 / 23)

AFSPRAAK !


Homepagina

Lijst van de beschikbare TAK 21 en 23 producten

Successieplanning is het nu reeds werken aan manieren om enerzijds uw onroerend vermogen en anderzijds uw roerend vermogen te laten overgaan naar uw kinderen en/of partner bij uw overlijden, op een manier die uw vermogen zoveel mogelijk intact laat.

Als u weet dat uw kind op het gedeelte van uw erfenis dat de 250.000 EUR overschrijdt, maar liefst 27% successierechten mag betalen, dan is het duidelijk dat successieplanning een belangrijke oefening is.

Wij gaan het voornamelijk hebben over uw roerend vermogen (i.h.b. uw liquiditeiten en beleggingen) aangezien u daar heel wat zelf kan regelen. Voor uw onroerend vermogen (huizen, gronden, etc.) kunnen wij u adviseren, maar voor daadwerkelijke actie zal de tussenkomst van een notaris zo goed als altijd vereist zijn.

Toch reeds enkele kernprincipes:
 • Het is belangrijk te weten dat uw kinderen en/of echtgenote in BelgiŽ successierechten zullen moeten betalen volgens een schijvensysteem (3% op uw eerste 50.000 EUR, 9% op de schijf tussen 50.000 en 250.000 EUR, en 27% op het vermogen boven die 250.000 EUR).
 • Even belangrijk is te weten dat die percentages niet op de gehele nalatenschap gelden, maar dat er twee vermogens onderscheiden worden: het onroerend vermogen (gezinswoning, gronden, appartement, ...) en het roerend vermogen (kunst, geldplaatsingen, ... ). Dat is goed nieuws: immers, die schijven gelden afzonderlijk per vermogen.

  Een simpel voorbeeld:
  • iemand laat 500.000 EUR gebouwen na en 0 EUR aan gelden: de enige erfgenaam betaalt 3% op 50.000 + 9% op 200.000 + 27% op 250.000 = 87.000 EUR successierechten
  • iemand laat 250.000 EUR gebouwen na en 250.000 EUR gelden: de enige erfgenaam betaalt 3% op 50.000 + 9% op 200.000 voor de korf met de gebouwen en 3% op 50.000 + 9% op 200.000 voor de korf met de gelden = slechts 39.000 EUR successierechten


 • De heel eenvoudige les die u hieruit kan trekken is dat het aangewezen is om uw vermogen te spreiden over onroerend en roerend: de persoon uit het eerste geval had bijvoorbeeld makkelijk een huis kunnen verkopen, waardoor hij zeer snel in het tweede geval was terecht gekomen.
  Weet daarbij dat de gezinswoning vrijgesteld is van successierechten en dat uw partner er dus geen successie zal moeten op betalen (kinderen die er niet in wonen wel).
  Weet ook dat die schijven per erfgenaam gelden: waren er in ons voorbeeld bijvoorbeeld 2 kinderen i.d.p.v. 1 kind, dan zouden we in het ideale voorbeeld komen op vier korfjes van 125.000 gebouwen (voor kind 1) + 125.000 gebouwen (voor kind 2) + 125.000 gelden (voor kind 1) + 125.000 gelden (voor kind 2) waarop telkenmale die schijven zouden gelden.
U kan er ook voor zorgen dat de korfjes kleiner worden door tijdens uw leven te schenken. U zal zien dat het mogelijk is om vermogens te schenken, terwijl men toch nog kan blijven genieten van de vruchten en zelfs de controle kan behouden.

If we keep doing what we're doing, we're going to keep getting what we're getting. (Stephen R. Covey) Hoe laat ik mijn gelden zo efficiŽnt mogelijk over aan mijn kinderen?

De handgift is van toepassing op papier zonder naam (geldbriefjes, kasbons, obligaties, aandelen) en was een zeer populaire methode: u schonk deze documenten een uw kind, zorgde voor een bewijsbare datum van die schenking, en voor zover u drie jaar in leven bleef na die handgift, diende uw kind er geen successierechten op te betalen. Zeer simpel dus.
Evenwel is de handgift van geldwaarden aan toonder verleden tijd, en dit vanwege de ingevoerde dematerialisatie van effecten. Sedert 2008 kan u immers geen nieuwe stukken aan toonder meer aankopen en dienen alle stukken die u aankoopt op naam en op (effecten-)rekening te staan.
Gelden op naam en op rekening kunnen niet via een handgift overgedragen worden. De handgift blijft uiteraard bruikbaar en nuttig inzake successieplanning van roerende goederen zoals schilderijen, auto's, meubels, etc. ). Voor deze laatste categorie is de maatschap overigens ook een erg aangewezen piste, maar deze zou ons te ver leiden.

De bankgift is het broertje van de handgift en werkt analoog. U schenkt gelden van uw rekening naar rekening van uw kind en voor zover u drie jaar in leven blijft na die bankgift zal uw kind er geen successierechten moeten op betalen. Ook zeer simpel dus. Maar wel erg strikt! Dierf er in de eerste methode nogal wat inventiviteit aan te pas komen, bij de bankgift is de overdracht van de gelden definitief, op naam en strikt gedateerd.

Is er dan niets eleganter waarbij de schenker toch nog controle behoudt en ook de vruchten van zijn gelden blijft genieten? Ja, gelukkig wel.

If we keep doing what we're doing, we're going to keep getting what we're getting. (Stephen R. Covey) De bankgift via Tak 21 en Tak 23

Verzekeraars bieden u een enorme ervaring inzake overdachten van gelden bij overlijden. Al eeuwen kennen zij immers begrippen als de verzekeringsnemer, de verzekerde, de begunstigde bij overlijden, enzovoort. Het is immers de essentie van hun vak.

Dat verzekeraars zich in recentere jaren steeds intensiever met geldplaatsingen zijn gaan bezighouden - de zogenaamde assurfinance - zal u niet zijn ontgaan en het is dan ook nogal evident dat een verzekeringsmaatschappij uitstekend geplaatst is om u elegante oplossingen aan te bieden inzake uw successieplanning.

Voor u hebben deze producten alvast als eerste grote voordeel dat u voor elke geldplaatsing meteen zal beslissen, wat er precies met de gelden dient te gebeuren bij uw overlijden. U kan deze begunstiging achteraf nog wijzigen.
Deze producten volgen dus niet het standaard erfrecht en evenmin uw huwelijksstelsel.
Het is dus bijvoorbeeld perfect mogelijk om gehuwd te zijn met scheiding van goederen en te stipuleren dat de gelden van deze plaatsing in volle eigendom naar uw echtgenote dienen te gaan bij uw overlijden. Maar als u liever heeft dat ze wŤl de rest van uw vermogen en huwelijksstelsel volgen, dan kan zelfs dat ook. Kortom, u beslist.

Onze rubriek over successierechten gaat dieper in op de relatie tussen Tak 21 / 23 en uw huwelijksstelsel en het erfrecht.

Wat zijn nu de meest geschikte producten voor dergelijke optimalisatie?

De beste producten daartoe zijn de zogenaamde TAK 21 spaarverzekeringen en de TAK 23 beleggingsverzekeringen, twee categoriŽn waarin DefA Finance zich heeft gespecialiseerd.

If we keep doing what we're doing, we're going to keep getting what we're getting. (Stephen R. Covey) Hoe werkt het?

In concreto schenken de ouders via een bankgift gelden aan hun kind(eren) die het in een TAK 21 of TAK 23 spaar- of beleggingsverzekering plaatsen.
Van belang hierbij is dat het contract zodanig kan worden opgesteld dat het kind de gelden niet kan opnemen net zolang de ouders nog leven, Ťn dat de ouders een genot op die gelden kunnen genieten van bijvoorbeeld 3% per jaar zolang zij leven.
Er kan tevens voorzien worden dat bij gebeurlijk vooroverlijden van het kind (het sterft dus vooraleer de ouders sterven), het geld terugkeert naar de ouders zonder dat zij er successierechten dienen op te betalen.
Ook hier geldt dat de schenker drie jaar dient te blijven leven na de bankgift, al kan hierbij opgemerkt worden dat ingeval van slepende ziekte (de schenker is dus nog niet overleden) kan overgegaan worden door de schenker tot registratie van het Tak 21 / 23 contract zodat de termijn van drie jaar "afgekocht" wordt door 3% registratierechten te betalen (tarief Vlaanderen). Deze contracten kunnen zowel bij Belgische als Luxemburgse verzekeraars afgesloten worden.

If we keep doing what we're doing, we're going to keep getting what we're getting. (Stephen R. Covey) Waar kan ik hiervoor terecht?

DefA Finance heeft zich gespecialiseerd in Tak 21 en Tak 23 spaarverzekeringen en helpt u graag bij het opstellen van de vereiste documenten voor dergelijke overdracht, gaande van de schenkingsbrief, het datumbewijs, de bedankingsbrief tot en met het contract en de specifieke clausules op uw maat.
U kan hier terecht voor een afspraak.
MAAK AFSPRAAK!

If we keep doing what we're doing, we're going to keep getting what we're getting. (Stephen R. Covey) Wat kost het?

DefA Finance vraagt voor haar advies geen kosten. De Tak 21 en 23 contracten, zowel in BelgiŽ als in Luxemburg, zijn onderhevig aan een eenmalige taks van 2% en een instapkost van slechts 0% ŗ 1% (i.d.p.v. de standaard instapkosten van 2,50% ŗ 3,50% zoals u ze in de productfiches terugvindt).


Home

Copyright © 2000- DefA Finance - All rights reserved.