TAK 21 EN TAK 23 AAN DE LAAGSTE INSTAPKOSTEN en BEHEERSKOSTEN

Lijst van de beschikbare TAK 21 producten

Lijst van de beschikbare TAK 23 producten

INTEKENEN
een veilige haven voor uw geld

Algemeen: Wat is het verschil tussen Tak 21 en Tak 23


Dat banken spaar- en beleggingsproducten aanbieden weet iedereen. Verzekeringsmaatschappijen doen dat ook via wat we noemen Tak 21 en Tak 23 spaar- en beleggingsverzekeringen.

 • Een Tak 21 spaarverzekering laat zich makkelijk vergelijken met een spaarboekje aangezien ze beiden van het type "gewaarborgd rendement + een eventuele bonus" zijn. Tak 21 spaarverzekeringen richten zich evenwel tot beleggers die op een horizon van 8 jaar kunnen blikken. (Spaarverzekering meer in detail ... ).

  Wie dat te lang vindt kan terecht bij Tak 26 voor particulieren en vennootschappen en zal daar veel betere alternatieven vinden voor de klassieke spaarrekeningen.

 • Een Tak 23 Beleggingsverzekering laat zich het best vergelijken met een BEVEK of SICAV: in essentie gaat het in beide gevallen om een product gekoppeld aan een beleggingsfonds. De door ons aangeboden Tak 23 Beleggingsverzekeringen bieden evenwel veel meer mogelijkheden en voordelen dan BEVEKs, i.h.b. naar financiŽle planning, fiscaliteit en successieplanning toe. (Tak 23 beleggingsverzekering meer in detail ... )


DefA Finance biedt u de meest populaire TAK 21 en 23 spaar- en beleggingsverzekeringen aan vanaf 0% INSTAPKOSTEN en 0% BEHEERSKOSTEN!


De verschillen meer in detail:
 • Tak 21:
  Sedert enkele jaren vallen ook Tak 21 spaarverzekeringen onder de depositobeschermingsregeling tot 100.000 EUR per verzekeringsnemer ťn per verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht.
  Daardoor is Tak 21 nog meer dan vroeger een veilige haven voor uw geld geworden:
  • u geniet een gewaarborgde basisrentevoet
  • u spaart bij een verzekeringsmaatschappij en niet bij een bank
  • u geniet staatswaarborg tot 100.000 EUR per persoon ťn per Belgische maatschappij
  • u geniet in alle legaliteit volledige vrijstelling van roerende voorheffing indien u uw gelden 8 jaar of langer onaangeroerd laat
  • u valt niet onder de effectentaks of rijkentaks die elders geldt vanaf 1.000.000 EUR.
  • u betaalt geen of zo goed als geen instapkosten via DefA Finance. Enkel de wettelijke eenmalige taks van 2% is verschuldigd
  • uw rendement kan nooit negatief zijn

 • Tak 23:
  Deze beleggingsvorm kent eveneens aanzienlijke voordelen voor wie in obligatie- en/of aandelenfondsen wenst te investeren :
  • u betaalt geen of zo goed als geen instapkosten via DefA Finance. Enkel de wettelijke eenmalige taks bij instap van 2% is verschuldigd en dat is meteen de enige taxatie
  • voor Tak 23 geldt dat uw meerwaarden nooit aan RV onderworpen zijn (dus ook niet in het geval dat het fonds meer dan 10% obligaties bevat zoals dat bij SICAVS en BEVEKs sedert 01/01/2018 wel het geval is). Er is dus geen roerende voorheffing maar 0% roerende voorheffing!
  • uw Tak 23 valt niet onder de effectentaks die elders geldt vanaf 500.000 EUR (afgeschaft per 01/10/2019 maar de opvolger zal niet lang op zich laten wachten)
  • u plaatst uw gelden via een verzekeringsmaatschappij bij de beste fondsenbeheerders ter wereld en niet bij een lokale bank met haar honderden huisfondsen
  • u kan dank zij de Europese gedachte uw gelden ook geografisch spreiden en een stuk in Luxemburg aanhouden i.d.p.v. alles in BelgiŽ aan te houden
  • u kan ťťn contract op uw beider naam opmaken (zodat het kan blijven verder lopen bij overlijden van ťťn van beiden)
  • u kan binnen ťťn contract een selectie van meerdere fondsen onderbrengen en zelfs eenmaal per jaar gratis switchen zonder nieuwe kosten of taksen te moeten betalen
  • u betaalt geen uitstapkosten en geen instapkosten (vanaf 25.000 EUR) op Tak 23 bij onze partner B‚loise Vie Luxembourg
  • het grootste nadeel van Tak 23 is dat het onderhevig is aan beursschommelingen en dus dat negatieve rendementen tot de mogelijkheden behoren, zodat een lange termijnvisie noodzakelijk is. Het product kan ook niet door iedereen onderschreven worden omdat een voldoende proportionaliteit binnen totaal budget, risicoprofiel, financiŽle kennis en ervaring nodig is.

 • En Tak 26? Voor Tak 26 verwijzen we naar een afzonderlijk overzicht.
Het goed kennen en begrijpen van het verschil tussen Tak 21 en Tak 23 is erg belangrijk, omdat deze twee soorten beschikbaar zijn in de meeste financiŽle oplossingen die u vindt op deze site, gaande van geldplaatsingen met eenmalige stortingen tot het onderschrijven van periodieke spaarplannen zoals Pensioensparen, Langetermijnsparen of VAPW.

Hoe lang bestaat DefA Finance al?

DefA Finance lanceerde haar website in 1999 en heeft dan ook ruime ervaring in de aangeboden financiŽle producten. We delen onze ervaring graag met u tijdens een persoonlijk onderhoud.

Waarom is DefA Finance zo goedkoop?

DefA Finance concentreert haar adviesactiviteiten in de hoofdzetel en op haar website. Dat bespaart ons enorm aan verplaatsingen naar klanten toe en aan dure lokale agentschappen. Het resultaat van deze bezuinigingen zijn de gehanteerde instapkosten. Uiteraard bent u steeds welkom na aspraak op onze burelen voor een persoonlijk gesprek.

Hoe zit het precies met de fiscaliteit?

 • BelgiŽ:
  • Willekeurige opvragingen binnen Tak 21 zijn vrij van roerende voorheffing wanneer zij gebeuren na het achtste jaar. Wie dus 8 jaar en 1 dag geen opvragingen deed, kan het gehele gevormde kapitaal opvragen vrij van roerende voorheffing in het negende jaar of later.
   Bovendien zijn bijna al onze TAK 21 spaarverzekeringen "open ended" wat wil zeggen dat er geen einddatum wordt opgegeven: u kan dus opvragen na 8 jaar, maar u moet niet! Dat is een erg groot voordeel voor u want op die manier vermijdt u na 8 jaar opnieuw instapkosten en 2% eenmalige onderschrijvingstaks te moeten betalen.
   Aanvullend is het wettelijk toegestaan te switchen van het ene Tak 21 verzekeringsproduct naar een ander Tak 21 verzekeringsproduct zonder opnieuw 2% taks te moeten betalen (voor zover dat binnen dezelfde maatschappij gebeurt en verzekeringsnemer en verzekerde dezelfden blijven). Zo goed als al onze Tak 21 aanbieders bieden deze faciliteit.
  • Bij Tak 23 is er al vanaf dag 1 nooit roerende voorheffing voor willekeurige opvragingen of integrale opvragingen (wat niet weg neemt dat Tak 23 steeds op lange termijn dient te worden gezien).
  • Beiden zijn onderworpen aan een eenmalige instaptaks van 2% voor Belgische ingezetenen.


 • Luxemburg:
  Het vrije verkeer van goederen en diensten binnen Europa laat u perfect toe om in alle legaliteit een Tak 21 spaarverzekering of Tak 23 beleggingsverzekering in Luxemburg te onderschrijven.
  Concreet wil dit zeggen dat voor Belgische ingezetenen dezelfde regels gelden zoals hierboven bij BelgiŽ vermeld (na 8 jaar dus sowieso al geen belastingplicht, eveneens 2% eenmalige taks, ...). In die (uitzonderlijke) gevallen waarbij wel een belasting verschuldigd is (opvragingen voor einde van het 8e jaar in tak 21), zal deze niet door de Luxemburgse verzekeringsmaatschappij worden ingehouden (geen voorheffing dus), maar dient de Belgische ingezetene deze inkomsten zelf te vermelden onder rubriek roerende inkomsten.
  De Luxemburgse fiscus wisselt deze gegevens uit met de Belgische zodat dit alles transparant is voor alle partijen.
  Tot slot kent Luxemburg, anders dan in BelgiŽ, een strikte scheiding tussen de maatschappij die uw gelden bijhoudt (de depotbank) en degene die ze beheert (de verzekeringsmaatschappij). Deze zogenaamde Luxemburgse veiligheidsdriehoek (uzelf - verzekeringsmaatschappij - depotbank) mag niet als een depositogarantiestelsel geÔnterpreteerd worden, maar betreft een structurele kerneigenschap van Luxemburgse verzekeraars waarbij beheer en bewaren niet door ťťn en dezelfde maatschappij mag gebeuren.

Waarom naast BelgiŽ ook naar Luxemburg gaan ?

De kern van de Europese gedachte is een vrij verkeer van goederen, personen, gelden en diensten binnen de Europese Unie. Maak daar gebruik van in alle openheid, legaliteit en de transparantie die de laatste jaren de nieuwe standaard is geworden.
Het Fortis - Dexia - Ethias verleden heeft u geleerd dat een spreiding van uw vermogen over verschillende instellingen zeer aan te raden is, maar de gebeurtenissen in Cyprus en Griekenland, nochtans volwaardige leden van de Europese Unie, hebben ook aangetoond dat alle vermogen in ťťn land aanhouden ook risico's inhoudt, ook al is de valuta er eveneens Euro.
Veel mensen denken dat een euro een euro is, maar er is wel degelijk een groot verschil tussen euro's op rekening hebben in Luxemburg, of pakweg dezelfde euro's op rekening hebben in Cyprus of Griekenland. Bij die laatste kon men in 2015 amper 60 EUR per dag afhalen en van 2013 tot 2014 slechts 300 per dag in Cyprus. Dat laatste Euro-lid maakte er ook geen punt van om 47.5% af te laten romen van spaartegoeden boven de 100.000 EUR. Vandaag lijken velen dat alweer vergeten terwijl het toch niet zo lang geleden is.
Met een alsmaar oplopende Belgische staatsschuld, zelfs in periodes van nulrente, is het dan ook beslist een goed idee om uw tegoeden te spreiden over verschillende landen en niet enkel over verschillende aanbieders. ! Luxemburg wordt gerekend tot de absolute top economieŽn in de wereld en is ťťn van de weinige landen met de allerhoogste AAA rating bij de diverse ratingbureaus.
Los daarvan haalden we hierboven reeds het ruimere Tak 23 aanbod, de glasheldere productstructuur en de lagere kostenstuctuur aan.

Wat als ik bovenstaande producten reeds elders onderschreef aan dure instapkosten ?

In dat geval kunnen wij uw contract in beheer nemen en ervoor zorgen dat u op toekomstige stortingen van onze lage instapkosten geniet. Een eenvoudig mailtje met uw polisnummer volstaat opdat wij het nodige daartoe doen.

Aan wie dien ik te betalen?

U betaalt steeds rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij bij wie u het product onderschrijft. Wij verzorgen alle administratieve formaliteiten maar de geldstroom gebeurt om veiligheidsredenen steeds tussen u en de verzekeringsmaatschappij. Om dezelfde reden aanvaarden wij geen contanten en zullen alle geldplaatsingen gebeuren via overschrijving.

Geldt de depositobescherming tot 100.000 EUR ook voor Tak 21 ?

Jazeker, sedert 1 januari 2011 vallen Belgische Tak 21 spaarverzekeringen inderdaad ook onder het stelsel van de depositobescherming tot 100.000 EUR per persoon en per maatschappij.
Luxemburgse Tak 21 kennen geen depositogarantiestelsel zoals in BelgiŽ.

En wat is Tak 26, Tak 44 en Tak 47 ?

 • Tak 26 is een kapitalisatieverrichting die vooral door vennootschappen gebruikt wordt maar ook door particulieren die een kortere termijn dan 8 jaar nastreven zonder uitstapkosten. Een beetje simpel gesteld zou je het een Tak 21 voor vennootschappen kunnen noemen. Een meer gedetailleerde omschrijving vindt u Tak 26.
 • Tak 44 is marketing jargon voor een combinatiepolis waarbij in ťťn en dezelfde verzekeringspolis zowel een Tak 21 als een Tak 23 luik wordt opgenomen.
  Tak 47 is geen echt product, maar een commerciŽle benaming van een combinatieproduct waarin een Tak 26 en een Tak 21 wordt opgenomen. Het richt zich in het bijzonder op bestuurders en zaakvoerders van vennootschappen. Een meer gedetailleerde omschrijving vindt u Tak 47

Is een afspraak mogelijk?

Uiteraard is een afspraak mogelijk en zelfs aangewezen. Personen die graag een persoonlijk onderhoud hebben zijn dan ook altijd welkom, na afspraak, op onze kantoren. Wij maken u ook graag de voorafgaande documentatie per postzending over.


Ja, ik wens in te schrijven
Home

Copyright © 1999- DefA Finance - All rights reserved.