TAK 21 EN TAK 23 AAN DE LAAGSTE INSTAPKOSTEN en BEHEERSKOSTEN

Lijst van de beschikbare TAK 21 en 23 producten

INTEKENEN
een veilige haven voor uw geld

Algemeen

Wij brachten hieronder alle populaire Tak 21 spaarverzekeringen en Tak 23 beleggingsverzekeringen met hun belangrijkste kenmerken samen in één pagina.

Dat banken spaar- en beleggingsproducten aanbieden weet iedereen. Verzekeringsmaatschappijen doen dat ook via wat we noemen Tak 21 en Tak 23 spaar- en beleggingsverzekeringen.

Een Tak 21 spaarverzekering laat zich makkelijk vergelijken met een spaarboekje aangezien ze beiden van het type "gewaarborgd rendement + een bonus" zijn. Tak 21 spaarverzekeringen richten zich evenwel tot beleggers die op een horizon van 8 jaar kunnen blikken. (Spaarverzekering meer in detail ... ).
Wie dat te lang vindt kan terecht bij Tak 26 voor particulieren.

Een Tak 23 Beleggingsverzekering laat zich het best vergelijken met een BEVEK: in essentie gaat het in beide gevallen om een product gekoppeld aan een beleggingsfonds. De door ons aangeboden Tak 23 Beleggingsverzekeringen bieden evenwel veel meer mogelijkheden en voordelen dan BEVEKs, i.h.b. naar financiële planning, fiscaliteit en successieplanning toe. (Tak 23 beleggingsverzekering meer in detail ... )

DefA Finance biedt u de meest populaire TAK 21 en 23 spaar- en beleggingsverzekeringen aan vanaf 0% INSTAPKOSTEN en 0% BEHEERSKOSTEN!
Sedert enkele jaren vallen ook Tak 21 spaarverzekeringen onder de depositobeschermingsregeling tot 100.000 EUR per verzekeringsnemer én per verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht.
Daardoor is Tak 21 nog meer dan vroeger een veilige haven voor uw geld geworden:
 • u geniet een gewaarborgde basisrentevoet
 • u spaart bij een verzekeringsmaatschappij en niet bij een bank
 • u geniet staatswaarborg tot 100.000 EUR per persoon én per Belgische maatschappij
 • u geniet in alle legaliteit volledige vrijstelling van roerende voorheffing indien u uw gelden 8 jaar of langer onaangeroerd laat
 • u valt niet onder de effectentaks die elders geldt vanaf 500.000 EUR
 • u betaalt geen of zo goed als geen instapkosten via DefA Finance. Enkel de wettelijke eenmalige taks van 2% is verschuldigd
 • u betaalt geen of zo goed als geen beheerskosten via DefA Finance.
Tak 23 kent eveneens aanzienlijke voordelen en is de meest intelligente keuze voor wie in obligatie- en/of aandelenfondsen wenst te investeren :
 • u betaalt geen of zo goed als geen instapkosten via DefA Finance. Enkel de wettelijke eenmalige taks bij instap van 2% is verschuldigd en dat is meteen de enige taxatie
 • voor Tak 23 geldt dat uw meerwaarden nooit aan RV onderworpen zijn (dus ook niet in het geval dat het fonds meer dan 10% obligaties bevat zoals dat bij SICAVS en BEVEKs sedert 01/01/2018 wel het geval is). Er is dus geen roerende voorheffing maar 0% roerende voorheffing!
 • uw Tak 23 valt niet onder de effectentaks die elders geldt vanaf 500.000 EUR
 • u plaatst uw gelden via een verzekeringsmaatschappij bij de beste fondsenbeheerders ter wereld en niet bij een lokale bank met haar honderden huisfondsen
 • u kan dank zij de Europese gedachte uw gelden ook geografisch spreiden en een stuk in Luxemburg aanhouden i.d.p.v. alles in België aan te houden
 • u kan één contract op uw beider naam opmaken (zodat het kan blijven verder lopen bij overlijden van één van beiden)
 • u kan binnen één contract een selectie van meerdere fondsen onderbrengen en zelfs eenmaal per jaar gratis switchen zonder nieuwe kosten of taksen te moeten betalen
 • als u voor Luxemburg opteert, wat een uitstekend idee is overigens, geniet u een grotere zekerheid dan in België via de zogenaamde veiligheidsdriehoek
 • u betaalt geen uitstapkosten en geen instapkosten (vanaf 25.000 EUR) op Tak 23 bij onze geprefereerde partner Bâloise Vie Luxembourg
Voor Tak 26 verwijzen we naar een afzonderlijk overzicht. Voor het onderschrijven van Pensioensparen, Langetermijnsparen en VAPZ verwijzen we eveneens naar een afzonderlijke rubriek.

Belgische emittenten:
INTEKENEN
Behoudsgezind = Tak 21
(gewaarborgd rendement + bonus)
Progressief = Tak 21
(intrestgarantie ( = 0% + bonus))
Gestructureerd = Tak 44
(Tak 21+23 = Tak 44)
Onbegrensd = Tak 23
(fondsen van aandelen / obligaties)
AG Insurance
AG SAFE+ (0,25%+)
-
-
AG Fund+
Allianz
-
Allianz Safe 0%+
-
Allianz Invest Promo!!!
Allianz Excellence Promo!!!
Baloise Insurance
Invest (0,35%+)
Invest 0%+
- -
Credimo
Credo21 Safe (0,75%+)
Credo21 Dynamic 0%+ - -
NN (ex Delta Lloyd Life)
-
-
-
Carmignac etc.
Generali -
Self Life Dynamico
-
Fortuna Di Generali Promo!!!
Profilife
Patronale Life
Secure 21 (0,05%+ 1,00%+)
Starfix (1,25%+) Promo!!!
- - -
Luxemburgse emittent:
AME Life
-
Multiflex
- -
Bâloise Vie Luxembourg
- - -
Pro Folio
NELL
NELL Safe+ (0,25%+)
NELL Safe Invest
-
Myriad
* Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Sedert 01/01/2006 zijn alle TAK 21 & 23 contracten onderworpen aan een eenmalige taks van 2% (uitgezonderd pensioensparen, V.A.P.Z. en RIZIV VAP). Bovenvermelde kosten hebben tot doel een simpel en duidelijk overzicht te bieden. Voor verdere details en specificaties verwijzen we naar de technische fiches, de bijzondere en de algemene voorwaarden van de betreffende producten.
: Ook beschikbaar in maandsparen vanaf 50 EUR p.m.
: U kan horizontaal switchen tijdens de duur van het (niet-fiscale) contract

Waarom is DefA Finance zo goedkoop?

DefA Finance concentreert haar adviesactiviteiten in de hoofdzetel en op haar website. Dat bespaart ons enorm aan verplaatsingen naar klanten en aan dure lokale agentschappen. Het resultaat van deze bezuinigingen zijn de gehanteerde instapkosten.

Gunstige fiscaliteit

 • België:
  Willekeurige opvragingen binnen Tak 21 zijn vrij van roerende voorheffing wanneer zij gebeuren na het achtste jaar. Wie dus 8 jaar en 1 dag geen opvragingen deed, kan het gehele gevormde kapitaal opvragen vrij van roerende voorheffing in het negende jaar of later.
  Bovendien zijn bijna al onze TAK 21 spaarverzekeringen "open ended" wat wil zeggen dat er geen einddatum wordt opgegeven: u kan dus opvragen na 8 jaar, maar u moet niet! Dat is een erg groot voordeel voor u want op die manier vermijdt u na 8 jaar opnieuw instapkosten en 2% eenmalige onderschrijvingstaks te moeten betalen.
  Bij Tak 23 is het nog beter en is er al vanaf dag 1 nooit roerende voorheffing voor willekeurige opvragingen of integrale opvragingen. Beiden zijn onderworpen aan een eenmalige instaptaks van 2% voor Belgische ingezetenen.

 • Luxemburg:
  Het vrije verkeer van goederen en diensten binnen Europa laat u perfect toe om in alle legaliteit een Tak 21 spaarverzekering of Tak 23 beleggingsverzekering in Luxemburg te onderschrijven.
  Concreet wil dit zeggen dat voor Belgische ingezetenen dezelfde regels gelden zoals hierboven bij België vermeld (na 8 jaar dus sowieso al geen belastingplicht, eveneens 2% eenmalige taks, ...). In die (uitzonderlijke) gevallen waarbij wel een belasting verschuldigd is (opvragingen voor einde van het 8e jaar in tak 21), zal deze niet door de Luxemburgse verzekeringsmaatschappij worden ingehouden (geen voorheffing dus), maar dient de Belgische ingezetene deze inkomsten zelf te vermelden onder rubriek roerende inkomsten.
  De Luxemburgse fiscus wisselt deze gegevens uit met de Belgische zodat dit alles transparant is voor alle partijen.
  Tot slot kent Luxemburg, anders dan in België, een strikte scheiding tussen de maatschappij die uw gelden bijhoudt (de depotbank) en degene die ze beheert (de verzekeringsmaatschappij). Deze zogenaamde Luxemburgse veiligheidsdriehoek (uzelf - verzekeringsmaatschappij - depotbank) biedt een grotere veiligheid dan de Belgische situatie waar beheer en bewaren door één en dezelfde maatschappij gebeurt.

  Sowieso vinden wij internationale spreiding van een deel van uw vermogen in één van de drie meest stabiele landen ter wereld een slimme zaak.

Waarom naast België ook naar Luxemburg gaan ?

De kern van de Europese gedachte is een vrij verkeer van goederen, personen, gelden en diensten binnen de Europese Unie. Maak daar gebruik van in alle openheid, legaliteit en de transparantie die de laatste jaren de nieuwe standaard is geworden.
Het Fortis - Dexia - Ethias verleden heeft u geleerd dat een spreiding van uw vermogen over verschillende instellingen zeer aan te raden is, maar de gebeurtenissen in Cyprus en Griekenland, nochtans volwaardige leden van de Europese Unie, hebben ook aangetoond dat alle vermogen in één land aanhouden ook risico's inhoudt, ook al is de valuta er eveneens Euro.
Veel mensen denken dat een euro een euro is, maar er is wel degelijk een groot verschil tussen euro's op rekening hebben in Luxemburg, of pakweg dezelfde euro's op rekening hebben in Cyprus of Griekenland. Bij die laatste kon men in 2015 amper 60 EUR per dag afhalen en van 2013 tot 2014 slechts 300 per dag in Cyprus. Dat laatste Euro-lid maakte er ook geen punt van om 47.5% af te laten romen van spaartegoeden boven de 100.000 EUR. Vandaag lijken velen dat alweer vergeten terwijl het toch niet zo lang geleden is.
Met een alsmaar oplopende Belgische staatsschuld, zelfs in periodes van nulrente, is het dan ook beslist een goed idee om uw tegoeden te spreiden over verschillende landen en niet enkel over verschillende aanbieders. ! Luxemburg wordt gerekend tot de absolute top economieën in de wereld en is één van de weinige landen met de allerhoogste AAA rating bij de diverse ratingbureaus.
Los daarvan haalden we hierboven reeds het ruimere Tak 23 aanbod, de glasheldere productstructuur en de lagere kostenstuctuur aan.

Wat als ik bovenstaande producten reeds elders onderschreef aan dure instapkosten ?

In dat geval kunnen wij uw contract in beheer nemen en ervoor zorgen dat u op toekomstige stortingen van onze lage instapkosten geniet. Een eenvoudig mailtje met uw polisnummer volstaat opdat wij het nodige daartoe doen.

Krijg ik dezelfde producten als bij mijn grootbank?

U krijgt veel betere producten.
De Tak 21 grootbankproducten die wij tot nu toe geanalyseerd hebben zijn vaak misleidend. Zij maken het mooie weer met hoge geafficheerde rendementen, maar vertellen er niet bij dat die hoge rendementen met zekerheid slechts gedurende 1 jaar op de belegde hoofdsom zullen toegekend worden ! Alle jaren nadien krijgt u normaliter een pak minder op uw belegd kapitaal !
De truuk die daarvoor gebruikt wordt is om 'de bonus' of 'de winstdeelname' op te splitsen in 2 boni, of 2 winstdeelnames, waarbij u op de hoofdsom enkel in het eerste jaar de beide boni krijgt en nadien terugvalt op slechts 1 van de twee.
Nu leggen wij u dat nog uit in bevattelijke taal, maar probeert u de infofiches maar eens te begrijpen van ING Optima Invest of Dexia Life Capital.

Algemeen gesteld dient u te letten op volgende zaken:
 • Is de bonus opgesplitst in 2 soorten boni ? --> Zo ja, dan zal uw hoofdsom vermoedelijk enkel het eerste jaar genieten van de beide intrestpercentages.
 • Hoe hoog zijn de instapkosten ? --> Deze bedragen doorgaans makkelijk het drievoud (2 à 3%) van de door ons gehanteerde instapkosten (0% à 0,50%).
 • Kan het product na 8 jaar verder blijven lopen ? --> Zo neen, dan dient u na 8 jaar opnieuw instapkosten en taksen te betalen indien u het product wil aanhouden. Bijna al onze producten kunnen afgesloten worden zonder einddatum
 • Zijn er beheerskosten ? --> Quasi geheel ons aangeboden gamma Tak 21 is vrij van beheerskosten
Let dus bijzonder goed op wanneer men u een Tak 21 'buitenkans' voorschotelt en aarzel niet de financiële infofiche op te vragen.

Ook wat Tak 23 betreft hebben wij bedenkingen bij het Belgische aanbod van honderden en honderden bancaire huisfondsen. Voor Tak 23 en fondsen in het algemeen bent u veel beter af via verzekeringsinstellingen die een open architectuur hanteren, wat wil zeggen dat ze u niet hun eigen fondsen voorschotelen, maar voor u de toegang organiseren tot de meest gerenommeerde internationale vermogensbeheerders die al hun kennis gebruiken om een bevattelijk aantal kwaliteitsfondsen te onderhouden.
Dat kan via onze Luxemburgse partner Bâloise Vie Luxembourg of via onze Belgische partner Generali Belgium indien u gebruik wenst te maken van onze uitgekiende sel0l high - buy low rotatiestrategie.

Wie belegt mijn gelden?

Uw gelden worden beheerd door de verzekeringsmaatschappij bij wie u het product onderschrijft. U zal ook steeds rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij storten en nooit aan DefA Finance. Wij verzorgen alle administratieve formaliteiten maar de geldstroom gebeurt om veiligheidsredenen steeds tussen u en de verzekeringsmaatschappij. Om dezelfde reden aanvaarden wij geen contanten en zullen alle geldplaatsingen gebeuren via overschrijving.

Geldt de depositobescherming tot 100.000 EUR ook voor Tak 21 ?

Jazeker, sedert 1 januari 2011 vallen Belgische Tak 21 spaarverzekeringen inderdaad ook onder het stelsel van de depositobescherming tot 100.000 EUR per persoon.
Luxemburgse Tak 21 werken via een zogenaamde derde depot-bank, waar uw gelden steeds gedeponeerd dienen te blijven tijdens de duur van de belegging.

En wat is Tak 26, Tak 44 en Tak 47 ?

 • Tak 26 is een kapitalisatieverrichting die vooral door vennootschappen gebruikt wordt maar ook door particulieren die een kortere termijn dan 8 jaar nastreven zonder uitstapkosten. Een beetje simpel gesteld zou je het een Tak 21 voor vennootschappen kunnen noemen. Een meer gedetailleerde omschrijving vindt u Tak 26.
 • Tak 44 is een combinatiepolis waarbij in één en dezelfde verzekeringspolis zowel een Tak 21 als een Tak 23 wordt opgenomen.
  Enkele voorbeelden hiervan vindt u bij onze partner NELL: Tak 47 is geen echt product, maar een commerciële benaming van een combinatieproduct waarin een Tak 26 en een Tak 21 wordt opgenomen. Het richt zich in het bijzonder op bestuurders en zaakvoerders van vennootschappen. Een meer gedetailleerde omschrijving vindt u Tak 47

Is een afspraak mogelijk?

Personen die graag een persoonlijk onderhoud hebben zijn altijd welkom, na afspraak, op onze kantoren. Uiteraard maken wij u ook graag de documentatie per postzending over.
INTEKENENJa, ik wens in te schrijven

INTEKENENHome

Copyright © 1999- DefA Finance - All rights reserved.