VRAAG AAN!

VAPW 2024

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW)

Lijst van onze beschikbare formules VAPW

VAPW sparen in een Tak 21
Tak 21 luik (kapitaalgarantie)
YTD Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Instapkost (Standaard)Beheer Info-fiche Risk 1-7 Morning- star * tot ***** Gemidd. actuarieel 5 jaar VRAAG AAN !
AG INSURANCE " + Bonus"
1,5% 1,5% 1,0% (standaard 6%) 0,20% p.j. fiche 1 nvt
Tak 23 luik (rendement varieert naargelang de marktomstandigheden)
YTD Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Instapkost (Standaard)Beheer Info-fiche Risk 1-7 Morning- star Gemidd. actuarieel 5 jaar VRAAG AAN !
ALLIANZ AI STRATEGY NEUTRAL
- - - - - 1,5% 1,0% 1,0% (idpv 6%) 0,75% fiche °
ALLIANZ AI STRATEGY BALANCED
- - - - - 1,5% 1,0% 1,0% (idpv 6%) 0,75% fiche °
ALLIANZ AI STRATEGY DYNAMIC
- - - - - 1,5% 1,0% 1,0% (idpv 6%) 0,75% fiche °
ALLIANZ GI GLOBAL SUSTAINABILITY
- - - - - 1,5% 1,0% 1,0% (idpv 6%) 1,65% fiche °
ALLIANZ NORDEA 1 GL. CLIMATE & ENV.
- - - - - 1,5% 1,0% 1,0% (idpv 6%) 1,65% fiche °
° VAPW werd pas in 2019 gelanceerd zodat voor de voorgaande jaren geen rendementen bekend zijn. Aangezien het onderliggend product analoog is als het product wel voor klassiek pensioensparen wordt gebruikt werden deze rendementen ten indicatieve titel vermeld.
Dit verzekeringsfonds is onderdeel van het tak23-gedeelte van de levensverzekeringspolis Plan For Life. Deze polis is een product van Allianz Belgium. Verzekeraar Allianz Belgium en makelaar DefA Finance treedt op in hoedanigheid van distributeur van het verzekeringsfonds. De rendementscijfers zijn berekend na aftrek van de lopende beheerskosten van de verzekeringspolis en de onliggende fondsen (u hoeft die er dus niet nog eens af te trekken), maar kunnen geen rekening houden met de in- en uitstapvergoedingen en taksen van de levensverzekeringspolis (te weten 0% taks bij pensioensparen, en 2% bij lange termijn sparen en 4,4% taks bij VAPW aangezien dit eenmalige kosten per storting betreffen. Alle informatie over de levensverzekeringspolis vindt u in de financiële infofiche, het beheersreglement en in de technische fiches Beleggingsfondsen. Het financiële risico van producten die gelinkt zijn aan beleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. Aangeduide risicograden zijn op een schaal van 1 tot 7 en onderhevig aan wijzigingen. Morningstar sterren zijn een kwantitatieve rating op basis van historische koersprestaties en variëren van één * (bij de slechtste in zijn categorie) tot vijf ***** (bij de beste in zijn categorie). Raadpleeg voor de meest recente versies steeds www.allianz.be. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.

Wat is VAPW ?

VAPW staat voor Vrij Aanvullend Pensioen Voor Werknemers.
Het is een in maart 2019 gelanceerde fiscale spaarformule voor de werknemer in de privé sector en de contractuele ambtenaar, die hem toelaat om, bovenop zijn pensioensparen en langetermijnsparen, via een VAPW contract een bijkomstig fiscaal vriendelijk pensioenkapiaal op te bouwen.
Allen zijn dus combineerbaar en het geniet de voorkeur om eerst Pensioensparen en dan Langetermijnsparen uit te putten alvorens aan VAPW te beginnen. De reden is simpel: de taks bij intekening op VAPW is 4,40% terwijl deze bij pensioensparen 0% en bij langetermijnsparen 2% bedraagt.

VAPW is een zogenaamd product van de tweede pijler (samen met uw groepsverzekering). (De eerste pijler is uw gewoon wettelijk pensioen, de derde pijler is wat u bijeenspaart via het pensioensparen en het langetermijnsparen en de vierde pijler is wat u zelf bijeenspaart via spaarplannen los van elke fiscaliteit.)

We kunnen dus stellen dat VAPW de werknemer toelaat om nog méér te sparen mét fiscale voordelen, dan wanneer hij enkel via zijn pensioensparen en langetermijnsparen zou sparen.
Op die manier zal hij een groter kapitaal kunnen samenstellen tegen zijn pensioenleeftijd en vooral daarin ligt de grote verdienste van VAPW.

Waarom VAPW ?

Dat de regering, in tijden van besparing, toch deze nieuwe vorm van pensioensparen fiscaal wil stimuleren is geen toeval: de inkomensterugval op uw pensioenleeftijd als werknemer zal immers groot zijn. Het gemiddelde pensioen van een werknemer bedraagt nu rond de 1630 EUR (bruto wel te verstaan; ook pensioenen worden nog belast).
Daarbij komt dat de kosten van vergrijzing (pensioenen en zorg) gedurende de komende 20 jaar enkel gaan stijgen en er door de voorgaande regeringen geen enkele reserve werd aangelegd. (Het zogenaamde Zilverfonds werd inmiddels in stilte afgevoerd wegens nietsomvattend.)
Kortom, het is voor de maatschappij beter als de werknemer zelf begint te sparen tegen dan, want het is immers nu niet meteen duidelijk hoe één en ander later nog zal uitbetaald worden om het voorzichtig uit te drukken.

Is VAPW (Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers) interessant?

Hier kunnen we kort zijn: ja
De stortingen in dergelijke VAPW genieten immers een fiscaal voordeel van 30%, die als belastingvermindering zal worden toegekend.
Dit is dus volledig analoog aan het systeem zoals we dat kennen bij pensioensparen en langetermijnsparen, met dat verschil dat bij VAPW een taks van 4,40% verschuldigd is bij het betalen van de premie, waardoor het netto voordeel 25,60% bedraagt.

Maar het is vooral nutting om tot een kapitaal te kunnen komen dat voldoende zal zijn voor een zorgeloze oude dag; iets wat met enkel pensioensparen niet lukt.
Het is immers sterk aangewezen om aan extra pensioenopbouw te doen!

Hoeveel mag ik sparen in VAPW ?

Het makkelijkste is gewoon eens in te loggen op www.mypension.be en dan staat daar meteen het maximum (zie voorbeeld hieronder).
Het wordt als volgt berekend: 3% van uw brutoloon van 2 jaar geleden (N-2) zoals vermeld op uw individuele rekening, met een minimum van EUR per jaar mocht u er met die 3% niet geraken.
Op 40.000 EUR is dat dus 1.200 EUR, verhoogd naar EUR. MAAR deze som dient verminderd te worden met wat u nu reeds spaart of gespaard heeft via de tweede pijler (i.h.b. via uw groepsverzekering dus).
Wie al een groepsverzekering heeft komt dan ook doorgaans niet in aanmerking voor VAPW tenzij het maar een kleine groepsverzekering is of was.

Als u geen groepsverzekering heeft, is het dus erg simpel. Indien u er wel een heeft kan u inloggen op www.mypension.be en daar ziet u dan meteen hoeveel u nog kan sparen in VAPW. Dat bedrag staar er namelijk duidelijk reeds vermeld !
Hieronder vindt u een voorbeeld van hoe u dat bedrag vindt op www.mypension.be
bereken maximum VAPW

Hoe gebeurt de premiebetaling in de praktijk bij VAPW ?

De premie dient u niet zelf te betalen, maar uw werkgever dient deze premie in te houden van uw nettoloon.
(Meer in het bijzonder zal de werkgever maar 70% van uw loon inhouden en 100% storten in de VAPW zodat u al meteen geniet van het fiscale voordeel en niet dient te wachten tot het jaar na de belastingaangifte.) U kiest zelf bij welke verzekeraar u een VAPW wenst te onderschrijven en wij zorgen dat u een spaarcontract krijgt tussen u en de verzekeraar, maar los daarvan zal u van de verzekeraar instructies ontvangen die u aan de werkgever dient over te maken ter inhouding van de premie.

Hoeveel zal ik ontvangen op mijn 67e ?

Dat kan u makkelijk simuleren met onze simulator. Aangezien niemand het rendement van de toekomst kent, dient u zelf een realistisch rendement in te geven. U kan zich baseren op de behaalde rendementen uit het verleden, al bieden die natuurlijk geen garantie voor de toekomst. Een simulatie is dan ook niets meer dan dat: een fictieve weergave die enkel een goed idee geeft van wat u in de toekomst ongeveer mag verwachten, maar ook niet meer dan dat. Er bestaat dus beslist niet zoiets als "een betere simulatie" en het heeft dan ook geen zin ons om "een andere" simulatie te verzoeken. Bereken zelf VAPZ

Kan ik vervroegd mijn gelden opvragen?

Deze mogelijkheid is niet voorzien. VAPW richt zich dan ook tot mensen die de gespaarde gelden voor lange termijn kunnen missen en is een spaarproduct van de lange termijn.

Zal dat spaarbedrag voldoende zijn ?

Dat is een kwestie van persoonlijke financiële planning die u zelf makkelijk kan uitvoeren.
We maakten voor u de onderstaande berekeningsengine die u een zeer duidelijk beeld geeft over de benodigde spaarinspanningen die u dient te leveren voor de door u gewenste levensstandaard.

Onder deze berekeningsengine vindt u nog twee fiscale spaarproducten die u kan gebruiken en finaal kan u ook vrij sparen (zonder fiscaal af te trekken dus) in zowel de gewaarborgde pensioenspaarproducten als de beursgerelateerde tak 23 maandspaarproducten.

Doe de test !

Gewenst maandelijks inkomen op pensioen:
Uw verwacht wettelijk maandelijks pensioen: (gemiddeld zelfst. 900, bediende 1300, ambtenaar 2000)
Extra inkomsten (huur, ...):
Aantal jaren tot pensioen:
Inflatiepercentage:
Aantal jaren dat u extra inkomen wenst vanaf uw pensioen:
Eindkapitaal na laatste uitkering (0 wil zeggen dat u het kapitaal volledig aanwendt)
Netto rendement van uw vermogen na uw pensioen:
Uw huidige vermogen:
Rendement op uw huidig vermogen:
Verwachte uitkering reeds bestaande groepsverzekering, pensioensparen:
Extra's (verkoop zaak, erfenis, ...):
Netto rendement van nog af te sluiten spaarproduct tot uw pensioen:
TEKEN IN OP VAPW !
VAPW versus Pensioensparen of Langetermijnsparen?

Er bestaan nog twee andere fiscale rubrieken waarbinnen u aan pensioenopbouw mag doen; namelijk de rubriek pensioensparen (vakje 1361 op uw aangifte voor mijnheer en vakje 2361 voor mevrouw) en langetermijnsparen (vakje 1353 voor mijnheer en vakje 2353 voor mevrouw op de aangifte).
Deze twee producten vormen de zogenaamde derde pijler.
 • pensioensparen: Man en vrouw mogen, onafhankelijk van inkomen, elk EUR per jaar (inkomstenjaar ) sparen in deze producten. Op elke EUR die je spaart krijg je een belastingkorting van pakweg 32% (30% + geen gemeentebelastingen op dat bedrag) of grofweg EUR p.p.
  Het voordeel is hier dus weliswaar kleiner dan bij een VAPZ, maar nog steeds erg interessant.
  VAPZ en pensioensparen zijn bovendien cumuleerbaar zodat pensioensparen eveneens een absolute aanrader is. Ook op dit spaaproduct kan u meteen intekenen.
 • langetermijnsparen: Deze rubriek wordt fiscaal gelijk behandeld als pensioensparen en is dus even interessant als de rubriek pensioensparen.
  Bovendien mag je in deze rubriek tot EUR per persoon per jaar (inkomstenjaar ) in mindering brengen, wat dus veel meer is dan de EUR van de rubriek pensioensparen.
  Maar, deze rubriek kan niet gebruikt worden indien u al iets (woonlening of schuldsaldoverzekering) aftrekt m.b.t. woonkredieten afgesloten voor 2016. Voor woonkredieten vanaf 2016 voor de eigen woning kan je de zogenaamde geïntegreerde woonbonus aftrek (=kapitaal + intresten eigen woning) wel combineren met deze fiscale korf van EUR.
 • Wie medicus is - bediende of zelfstandige - (apotheker, arts, tandarts en kinesitherapeut) kan bovenop deze drie voorgaande ook nog eens een zogenaamd RIZIV VAP contract én ook een zogenaamd VAPZ Medische Dienstverlener via ons onderschrijven en dit aan véél lagere instapkosten dan bijvoorbeeld via Amonis (3%) of VKA (9%). Deze producten tellen dan wel mee voor de POZ 80% regel omdat ze ook tot de zogenaamde tweede pijler behoren.


  Wie tot slot in een vennootschap zit kan beter via de vennootschap een groepsverzekering of IPT onderschrijven i.d.p.v. een POZ. Uiteraard helpen wij u daar graag mee verder.Hoeveel bedraagt de eindbelasting?

Er is sprake van een taxatie van 10% op pensioenleeftijd of bij overlijden (niet op de winstdeelname) vermeerderd met een bijdrage van 3,55 % (RIZIV) en solidariteitsbijdrage van 2%.

Fiscale hitparade

Hieronder vindt u de rangschikking van alle mogelijke fiscaal aftrekbare spaarproducten gerangschikt van grootste fiscaal voordeel naar kleinste fiscale voordeel.
 • 1. RIZIV VAP (Gratis voor geconventineerde medici; zelfstandig of loontrekkend)
 • 2. VAPZ (Vrij Aanvulled Pensioen Zelfstandigen) (+50% voordeel, 4.4% instaptaks)
 • 3. Pensioensparen (voor het maximum van EUR) (30% voordeel, 0% instaptaks)
 • 4. Langetermijnsparen (30% voordeel, 2% instaptaks)
 • 5. IPT (Individuele Pensioentoezegging voor bestuurders vennootschap) (voordeel = vennootschapstarief + gunstige overheveling naar privé vermogen)
 • 6. Pensioensparen(voor het maximum van EUR) (25% voordeel, 0% instaptaks)
 • 7. VAPW (Vrij Aanvulled Pensioen Werknemer) (30% voordeel, 4.4% instaptaks)
 • 8. POZ (Pensioenovereenkomst Zelfstandigen) (30% voordeel, 4.4% instaptaks)

The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)Documentatie

 • De gestandaardiseerde fiscale financiële infofiche vindt u hier.

  In afwijking van de in deze fiches vermelde instapkosten tot 6%, worden deze bij DefA Finance gereduceerd tot het absolute minimum van slechts 1%.

  Mocht u reeds een contract met hoge instapkosten in omloop hebben dan kunnen wij het probleemloos in beheer nemen en uw instapkosten aanpassen naar onze minimale niveaus voor alle toekomstige stortingen. Dit is niets meer dan een administratieve formaliteit die u vele procenten voordeel gedurende vele jaren oplevert. Contacteer ons vrijblijvend voor meer info of voor een afspraak.

 • Het beheersreglement vindt u hier.

 • De algemene voorwaarden vindt u hier.

 • De fondsenfiches en beheerverslagen vindt u hier.

 • De essentiële informatiedocumenten vindt u hier.

The worst mistake a boss can do is not to say -well done- (John Ashcroft)

Homepagina van de aanbieder

De homepagina van Allianz vindt u hier.

Your legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

Wettelijke toelichtingen en verduidelijkingen

 • De op de producten toepasselijk recht: naar Belgisch recht
 • De staat van herkomst van de fabrikant van het product: producten aangeboden door
  • Allianz Belgium NV, Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel
 • Plaats waar u een offerte aangeboden kan krijgen samen met een berekening van de premie: DefA Finance BV, Dorp-Oost 20, 9080 Lochristi
 • De looptijd van het product is minstens 10 jaar en minstens tot de wettelijke pensionering.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Plaats waar de waarde of prijs van het financieel product wordt bekend gemaakt:

Ja, ik wens in te schrijven

TEKEN IN!


Home

Copyright © 1999- DefA Finance - Alle rechten voorbehouden.