TEKEN IN OP POZ!

POZ 2024

De Pensioenovereenkomst Voor Zelfstandigen (POZ) / POZ

Lijst van onze beschikbare formules POZ (Pensioen Overeenkomst Zelfstandigen)

POZ in Tak 21 (kapitaalgarantie)
YTD Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Instapkost (Standaard)Beheer Info-fiche Risk 1-7 Morning- star Gemidd. geann. 5 jaar VRAAG AAN !
AG INSURANCE POZ +
nvt 1,0% 1,0% 1,0% (idpv 6%) 0,20% fiche 1 nvt
BALOISE SAVE PLAN 0%+
nvt -% -% -% 1,5% 1,0% 1,0% (idpv 6%) 0,18% p.j. fiche 1 nvt
BALOISE SAVE PLAN 0,58%+
nvt -% -% -% 1,5% 1,0% 1,0% (idpv 6%) 0,18% p.j. fiche 1 nvt
POZ in Tak 44 (Tak 21 + Tak 23)
YTD Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Instapkost (Standaard)Beheer Info-fiche Risk 1-7 Morning- star Gemidd. geann. 5 jaar VRAAG AAN !
ALLIANZ PLAN FOR LIFE 0%+ nvt 1,5% 1,0% 1,0% (idpv 6%) 0% fiche 1 nvt
ALLIANZ AI STRATEGY NEUTRAL
- - - - - 1,5% 1,0% 1,0% (idpv 6%) 0% fiche °
ALLIANZ AI STRATEGY BALANCED
- - - - - 1,5% 1,0% 1,0% (idpv 6%) 0% fiche °
ALLIANZ AI STRATEGY DYNAMIC
- - - - - 1,5% 1,0% 1,0% (idpv 6%) 0% fiche °
* POZ werd pas in 2017 gelanceerd zodat voor de voorgaande jaren geen rendementen bekend zijn. Aangezien het onderliggend product analoog is als het product wel voor klassiek pensioensparen wordt gebruikt werden deze rendementen ten indicatieve titel vermeld.
° Dit verzekeringsfonds is onderdeel van het tak23-gedeelte van de levensverzekeringspolis Plan For Life. Deze polis is een product van Allianz Belgium. Verzekeraar Allianz Belgium treedt op in hoedanigheid van distributeur van het verzekeringsfonds en geeft geen beleggingsadvies. De rendementscijfers zijn berekend na aftrek van de lopende beheerskosten, maar houden geen rekening met de in- en uitstapvergoedingen en taksen van de levensverzekeringspolis (0% bij pensioensparen, 2% bij vrij sparen en lange termijn sparen). Alle informatie over de levensverzekeringspolis vindt u in de Financiële infofiche Plan For Life en in de Technische fiches Beleggingsfondsen. Deze fiche is louter informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend ten aanzien van Allianz Belgium. Het financiële risico van producten die gelinkt zijn aan beleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.

Wat is POZ ?

POZ staat voor Pensioenovereenkomst Voor Zelfstandigen.
Het is een in oktober 2017 gelanceerde fiscale spaarformule voor de zelfstandige zonder vennootschap, die hem toelaat om, bovenop zijn VAPZ, via een tweede contract een fiscaal vriendelijk pensioenkapiaal op te bouwen.
Beiden zijn combineerbaar en het geniet de voorkeur om eerst VAPZ uit te putten alvorens aan POZ te beginnen. De reden is simpel:
 • het belastingvoordeel op de premie POZ is 30%: u spaart 100 EUR en krijgt 30 EUR korting op uw belastingen. (Om precies te zijn bedraagt het voordeel [30% -4,4% instaptaks + (30% op het tarief gemeentebelasting)]).
 • het belastingvoordeel op de premie VAPZ is hoger, namelijk uw hoogste belastingschijf (al gauw 45 à 50% !) vermeerderd met pakweg de helft van uw sociale bijdragen en gemeentebelastingen, zodat we daar al snel boven de 60% fiscaal voordeel uitkomen.

Bestuurders van vennootschappen hadden al langer de mogelijkheid om, bovenop de VAPZ, via hun vennootschap te sparen voor hun pensioen binnen een zogenaamde IPT (Individuele Pensioentoezegging).
Dit creëerde een ongelijkheid aangezien zelfstandigen zonder vennootschap daardoor veel minder konden sparen dan zelfstandigen met een vennootschap.
Mede daarom werd de POZ in het leven geroepen.
Al deze producten vormen wat we noemen de tweede pijler. (De eerste pijler is uw gewoon wettelijk pensioen, de derde pijler is wat u bijeenspaart via het pensioensparen en het langetermijnsparen en de vierde pijler is wat u zelf bijeenspaart via spaarplannen los van elke fiscaliteit.)

We kunnen dus stellen dat POZ de zelfstandige toelaat om méér te sparen met fiscale voordelen, dan wanneer hij enkel via zijn VAPZ zou sparen.
Op die manieer zal hij een veel groter kapitaal kunnen samenstellen tegen zijn pensioenleeftijd.

Waarom POZ ?

Dat de regering, in tijden van besparing, toch deze nieuwe vorm van pensioensparen fiscaal wil stimuleren is geen toeval: de inkomensterugval op uw pensioenleeftijd als zelfstandige zal immers ENORM zijn. Het gemiddelde pensioen van een zelfstandige bedraagt nu rond de 850 EUR en nog veel belangrijker: het maximum (!) pensioen voor een alleenstaande zelfstandige die een volle 45 jaren carrière kan voorleggen bedraagt ... 1351 EUR bruto per maand.
Daarbij komt dat de kosten van vergrijzing (pensioenen en zorg) gedurende de komende 20 jaar enkel gaan stijgen en er door de voorgaande regeringen geen enkele reserve werd aangelegd. (Het zogenaamde Zilverfonds werd inmiddels in stilte afgevoerd wegens nietsomvattend.)
Kortom, het is voor de maatschappij beter als de zelfstandige zelf begint te sparen tegen dan, want het is immers nu niet meteen duidelijk hoe één en ander later nog zal uitbetaald worden om het voorzichtig uit te drukken.

Is POZ (Pensioenovereenkomst Voor Zelfstandigen) interessant?

Hier kunnen we kort zijn: Ja
De stortingen in dergelijke POZ genieten een fiscaal voordeel van 30%, die als belastingvermindering zal worden toegekend.
Dit is dus volledig analoog aan het systeem zoals we dat kennen bij pensioensparen en langetermijnsparen met dat verschil dat bij POZ een taks van 4,40% verschuldigd is bij het betalen van de premie, waardoor het netto voordeel 25,60% bedraagt.

Maar het is vooral nutting om tot een kapitaal te komen dat voldoende zal zijn voor een zorgeloze oude dag; iets wat enkel met VAPZ niet lukt.
Het is immers noodzakelijk om aan extra pensioenopbouw te doen als zelfstandige!

Kiezen tussen VAPZ en POZ?

Het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen) biedt een zeer groot fiscaal voordeel en dient dan ook steeds bij voorrang aangewend te worden, alvorens een aanvullende POZ op te starten.
Immers, voor elke EUR die u spaart (het maximum VAPZ), dient u pakweg EUR minder belastingen en sociale bijdragen te betalen! In de volksmond vertaalt men dat als "u mag de premies van uw belastingen aftrekken" of "u krijgt dat terug van de belastingen", maar de kern is dat uw bijdragen als beroepskosten worden beschouwd.

Dat is een veel groter fiscaal voordeel dan de 30% die u geniet bij POZ en het heeft dan ook weing zin om enkel een POZ te onderschrijven en geen VAPZ.

Hoeveel mag ik sparen in POZ ?

Het kan voor de wetgever niet de bedoeling zijn dat u later op pensioen meer zou ontvangen per maand dan wat u nu verdient. Vandaar dat de zogenaamde 80% regel werd in het leven geroepen die stipuleert dat de som van uw wettelijk pensioen en de uitkeringen van de tweede pijler niet meer mogen bedragen dan 80% van uw laatste normaal loon.

De precieze berekening van dergelijke 80% regel is minder eenvoudig dan bovenstaande uitleg en zou ons te ver leiden. Wij verzorgen uiteraard deze berekening voor u, desgewenst in samenspraak met uw boekhouder.
Vraag ons welke gegevens we daartoe nodig hebben en we doen het nodige voor uw persoonlijke berekening.

Hoeveel zal ik ontvangen op mijn 67e ?

Dat kan u makkelijk simuleren met onze simulator. Aangezien niemand het rendement van de toekomst kent, dient u zelf een realistisch rendement in te geven. U kan zich baseren op de behaalde rendementen uit het verleden, al bieden die natuurlijk geen garantie voor de toekomst. Een simulatie is dan ook niets meer dan dat: een fictieve weergave die enkel een goed idee geeft van wat u in de toekomst ongeveer mag verwachten, maar ook niet meer dan dat. Er bestaat dus beslist niet zoiets als "een betere simulatie" en het heeft dan ook geen zin ons om "een andere" simulatie te verzoeken. Bereken zelf VAPZ

Zal dat spaarbedrag voldoende zijn ?

Dat is een kwestie van persoonlijke financiële planning die u zelf makkelijk kan uitvoeren.
We maakten voor u de onderstaande berekeningsengine die u een zeer duidelijk beeld geeft over de benodigde spaarinspanningen die u dient te leveren voor de door u gewenste levensstandaard.

Onder deze berekeningsengine vindt u nog twee fiscale spaarproducten die u kan gebruiken en finaal kan u ook vrij sparen (zonder fiscaal af te trekken dus) in zowel de gewaarborgde pensioenspaarproducten als de beursgerelateerde tak 23 maandspaarproducten.

Doe de test !

Gewenst maandelijks inkomen op pensioen:
Uw verwacht wettelijk maandelijks pensioen: (gemiddeld zelfst. 900, bediende 1300, ambtenaar 2000)
Extra inkomsten (huur, ...):
Aantal jaren tot pensioen:
Inflatiepercentage:
Aantal jaren dat u extra inkomen wenst vanaf uw pensioen:
Eindkapitaal na laatste uitkering (0 wil zeggen dat u het kapitaal volledig aanwendt)
Netto rendement van uw vermogen na uw pensioen:
Uw huidige vermogen:
Rendement op uw huidig vermogen:
Verwachte uitkering reeds bestaande groepsverzekering, pensioensparen:
Extra's (verkoop zaak, erfenis, ...):
Netto rendement van nog af te sluiten spaarproduct tot uw pensioen:
TEKEN IN OP LANGETERMIJNSPAREN !
VAPZ of POZ versus Pensioensparen of Langetermijnsparen?

Er bestaan nog twee andere fiscale rubrieken waarbinnen u aan pensioenopbouw mag doen; namelijk de rubriek pensioensparen (vakje 1361 op uw aangifte voor mijnheer en vakje 2361 voor mevrouw) en langetermijnsparen (vakje 1353 voor mijnheer en vakje 2353 voor mevrouw op de aangifte).
Deze producten vormen de zogenaamde derde pijler en dienen dus niet mee in rekening genomen te worden voor het bepalen van het maximum volgens de 80% regel, wat goed nieuws is.
 • pensioensparen: Man en vrouw mogen, onafhankelijk van inkomen, elk EUR per jaar (inkomstenjaar ) sparen in deze producten. Op elke EUR die je spaart krijg je een belastingkorting van pakweg 37% of grofweg EUR p.p.
  Het voordeel is hier dus weliswaar kleiner dan bij een VAPZ, maar nog steeds erg interessant.
  VAPZ en pensioensparen zijn bovendien cumuleerbaar zodat pensioensparen eveneens een absolute aanrader is. Ook op dit spaaproduct kan u meteen intekenen.
 • langetermijnsparen: Deze rubriek wordt fiscaal gelijk behandeld als pensioensparen en is dus even interessant als de rubriek pensioensparen.
  Bovendien mag je in deze rubriek tot EUR per persoon per jaar (inkomstenjaar ) in mindering brengen, wat dus veel meer is dan de EUR van de rubriek pensioensparen.
  Maar, deze rubriek mag helemaal niet gebruikt worden indien u al iets (woonlening of schuldsaldoverzekering) aftrekt onder de in 2005 gelanceerde rubriek "aftrek enige woning". Indien u reeds van voor 2005 uw woonlening en schuldsaldoverzekering aftrekt, dan gebeurt dat eveneens onder deze fiscale korf van EUR en zit deze rubriek dus hoogstwaarschijnlijk reeds zo goed als vol.
  Enkel wie momenteel geen woonlening in omloop heeft (omdat u er nog geen afsloot, of omdat ze reeds werd terugbetaald) kan hier een zeer mooie fiscale aftrek genieten, volledig analoog aan deze van klassiek pensioensparen. Enig verschil is dat het product dient afgesloten te worden bij een verzekeringsmaatschappij waardoor de formules via een bank dus niet in aanmerking komen.
 • Wie medicus is, bediende of zelfstandige, (apotheker, arts, tandarts en kinesitherapeut) kan bovenop deze drie voorgaande ook nog eens een zogenaamd RIZIV VAPZ contract via ons onderschrijven en dit aan véél lagere instapkosten dan bijvoorbeeld via Amonis (3%) of VKA (9%). Deze producten tellen wel mee voor de POZ 80% regel omdat ze ook tot de zogenaamde tweede pijler behoren.


  Wie tot slot in een vennootschap zit kan beter via de vennootschap een groepsverzekering of IPT onderschrijven i.d.p.v. een POZ. Uiteraard helpen wij u daar graag mee verder.Hoeveel bedraagt de eindbelasting?

Er is sprake van een taxatie van 10% op pensioenleeftijd of bij overlijden.

Kan ik mijn huidig contract behouden maar het door DefA Finance laten beheren ?

Ja, dat kan zeker. U kan via een eenvoudige mandaatbrief het beheer van uw bestaand contract aan ons overlaten, waarna wij u zullen laten genieten van de door ons gehanteerde lage instapkosten op alle toekomstige stortingen. (Uiteraard dienen wij een erkenningsnummer bij de maatschappij in kwestie te hebben, wat doorgaans het geval is)

Ja, ik wens in te schrijven

TEKEN IN!


Home

Copyright © 1999- DefA Finance - All rights reserved.