OPGELET! De laatste Internet Explorer versies blokkeren het (bijna altijd onschuldige) Javascript, waardoor u een groot deel van onze pagina's niet kan zien (in het bijzonder vervalt alle "muis-over" informatie waar wij erg veel gebruik van maken).
U kan dit makkelijk oplossen door bovenaan dit kadertje te klikken en te kiezen voor "geblokkeerde inhoud toestaan" of door onze site toe te voegen aan uw "vertrouwde websites".
TEKEN IN OP RIZIV-VAPZ!

RIZIV VAP dotatie spaarcontracten (RIZIV - V.A.P.Z.) 2023

Lijst van onze aangeboden formules RIZIV-VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandige medici)

filler
Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Instapkost BeheerInfofiche Gemidd. actuarieel 5 jaar VRAAG AAN !
AG INSURANCE " + Bonus"
1,5% 1,5% 1,5% (standaard 6%) 0,20% p.j. fiche
ALLIANZ PLAN FOR LIFE 0% + Bonus" 3,0% 2,5% 2,0% (standaard 6%) 0,25% fiche
BALOISE VAPZ 0%+ -% -% -% 3% 2,5% 1,5% (standaard 6%) 12€ p.j. fiche
BALOISE VAPZ + -% -% -% 3% 2,5% 1,5% (standaard 6%) 12€ p.j. fiche
NN SCALA "0% + Bonus"
3% 2,5% 1,5% (standaard 7%) 0,05% p.j. fiche
VIVIUM CAPI PLAN + Bonus"
3% 2,5% 1,5% (standaard 7%) 13,27€ p.j. fiche

Waarom RIZIV-VAPZ?

Bijna elke geconventioneerde zelfstandige arts, apotheker, kinesitherapeut, tandarts, logopedist of zelfstandige verpleegkundige krijgt jaarlijks een gratis dotatie van het RIZIV en kan deze gelden gebruiken voor een pensioenspaarverzekering, een overlijdensverzekering of een invaliditeitsverzekering. (Er is ook een regeling voor bedienden-medici voorzien).

Voor starters geldt het volgende: het eerste jaar na de beëindiging van uw studies worden ze pro rata berekend in functie van het aantal volledige maanden dat u toegetreden bent tot de Conventie als zelfstandige in hoofdberoep.

Ons advies is om deze dotatie exclusief te gebruiken voor de pensioenvorming.
Waarom ? Omdat de vrijwillige premies die u betaalt voor een een invaliditeitsverzekering (zgn. gewaarborgd inkomen) fiscaliseerbaar zijn: dit wil zeggen dat u deze premies sowieso mag inbrengen in uw kosten (aftrekken van uw belastingen in de volksmond).
Dit is niet zo voor bedragen die u vrijwillig spaart, die mag u niet inbrengen in uw kosten of aftrekken van uw belastingen. Het vrij sparen noemen we niet fiscaliseerbaar.

Aangezien het RIZIV u de faciliteit biedt om extra te sparen, zou het dan ook jammer zijn om niet van die mogelijkheid gebruik te maken. Op die manier kan u vervolgens privé gelden aanwenden voor de dekking invaliditeit en deze daar nogmaals aftrekken als beroepsuitgave (daar waar privé gespaarde gelden uiteraard geen beroepsuitgave zijn).

Dat u als zelfstandige medicus aanzienlijk dient te sparen voor later behoeft verder geen betoog. Uw maandelijks pensioen zal amper 1.000 EUR bruto bedragen en zonder aanzienlijke extra reserves op uw 65e staat u als zelfstandige echt wel in de kou!

Kortom, het is NOODZAKELIJK om aan extra pensioenopbouw te doen als zelfstandige.
We zullen hieronder zien dat u gelukkiglijk ook nog twee, soms drie, andere fiscale spaarpotjes kan gebruiken om dat te doen. Het is logischerwijs aan te bevelen eerst de fiscaalvriendelijke spaarmogelijkheden uit te putten alvorens vrij gespaard wordt voor het pensioen.

Waarom RIZIV-VAPZ via een verzekeringsmaatschappij ?

Omwille van de lagere instap- en beheerskosten, de betere en duidelijke gecommuniceerde prestaties uit het verleden en de wenselijkheid de verschillende randproducten zoals gewaarborgd inkomen elders te kunnen onderschrijven.
Tot 2004 was de RIZIV-VAPZ een monopolie-aangelegenheid van de sociale kassen. Er was weinig concurrentie en de kosten die aangerekend werden waren navenant. Onder druk van Europa werd de markt open gemaakt voor verzekeraars die eindelijk eveneens hun spaarverzekeringen kunnen aanbieden.
Ondanks die openmaking zijn instapkosten op elke storting van 4,50% à 9% (sic) nog steeds gemeengoed in de sector.
Bovendien is er - anders dan bij contracten voor niet-zelfstandigen - geen wettelijke verplichting om de instapkosten op het contract te vermelden, zodat de meeste medici niet eens weten dat ze op elke storting gemiddeld 6% instapkosten betalen ! (Overigens is het voor het VAPZ - Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen en de groepsverzekering of IPT een volledig analoog verhaal en zijn ook daar de kosten verborgen en bedragen ze eveneens standaard 6% ...)

Dat past uiteraard niet binnen onze lage kosten visie en zoals u hierboven ziet hanteren wij véél lagere instapkosten en proberen wij met u zo helder mogelijk te communiceren over ons productaanbod.
Weet dat u jaarlijks steeds kan veranderen van maatschappij mocht u reeds een RIZIV - VAP hebben onderschreven. U bent dus geenszins verplicht te blijven bij uw huidige (dure) maatschappij! Hetzelfde geldt voor ons: mocht u ondanks ons ruim productaanbod en erg lage kosten toch niet tevreden zijn, dan kan u het jaar nadien uw contract elders onderschrijven. Deze diverse contracten met elk hun gespaarde reserves blijven dan naast elkaar lopen tot aan de pensioenleeftijd.

Kan ik veranderen van aanbieder ?

Jazeker, en zelfs heel makkelijk: elk jaar opnieuw dient u het RIZIV te laten weten aan welke instelling zij de gratis dotatie dient te storten. Daardoor kan u dan ook heel eenvoudig het RIZIV verzoeken aan een nieuwe instelling te storten. Uiteraard begeleiden wij en de verzekeraar u met deze jaarlijkse formaliteiten.

De gespaarde gelden bij de oude aanbieder blijven daar dan vervolgens verder oprenten tot uw 65e (men noemt dat het contract premievrij maken of in reductie zetten).
Een belangrijke opmerking hierbij is de volgende: wanneer uw oude contract eveneens voorziet in belangrijke prestaties bij invaliditeit (gewaarborgd inkomen) en / of overlijden, dan dient u er zich van te vergewissen dat de nieuwe verzekeraars u wel een dergelijke verzekering zullen willen aanbieden.
I.h.b. wanneer uw gezondheidstoestand verslechterd zou zijn, of wanneer het lopende contract al heel lang loopt, dient dit nader onderzocht te worden. Het spreekt voor zich dat wij u daarbij helpen.

Wat met gewaarborgd inkomen en overlijdensdekking ?

Vaak wordt een RIZIV-contract doorspekt met de waarborgen gewaarborgd inkomen en overlijden, met als gevolg dat de prestaties zo goed als onvergelijkbaar worden aangezien de premies voor die waarborgen voor elke leeftijd anders zijn. Die waarborgen op zich zijn bijzonder nuttig, maar we adviseren om ze buiten het RIZIV contract te onderschrijven. De reden hiertoe werd hierboven reeds aangehaald: premies voor overlijden en gewaarborgd inkomen zijn steeds aftrekbaar - ze zijn fiscaliseerbaar in vakjargon - terwijl louter sparen (buiten VAPZ en pensioensparen) niet fiscaliseerbaar is.

Het is daarnaast intuïtief duidelijk dat één instelling niet én de beste condities in het spaargedeelte, én de beste condities in de dekking overlijden én de beste condities inzake gewaarborgd inkomen kan hebben, zodat u dit beter over diverse aanbieders spreidt.

Wij helpen u als onafhankelijk makelaar graag elk van deze drie componenten te optimaliseren.


Hoeveel krijg ik om te sparen in RIZIV-VAP ?

Elk jaar publiceert het RIZIV de bedragen van de dotaties die zullen worden toegekend.

Apothekers 38 uren week EUR
Apothekers 28-38 uren week EUR
Apothekers 19-28 uren week EUR
Artsen geconventioneerd EUR
Artsen tijdens stagejaren EUR
Artsen gedeeltelijk geconventioneerd EUR
Kinesitherapeuten 1.500 - 2.299 M prestaties EUR
Kinesitherapeuten 2.300 - 2.999 M prestaties EUR
Kinesitherapeuten 3.000 - 6.500 M prestaties EUR
Logopedisten met van 900 tot 1.999 R-prestaties of R-waarden van 15.750 tot 34.999 EUR EUR
Logopedisten met van 2000 tot 4.000 R-prestaties of R-waarden van 35.000 tot 70.000 EUR EUR
Logopedisten met > 4.000 R-prestaties of R-waarden > 70.000 EUR EUR
Tandartsen geconventioneerd EUR
Zelfstandige verpleegkundige met terugbetaling aan patiënten tussen 33.000 en 150.000 euro EUR

Wat met het zogenaamde sociale luik ?

Elke aanbieder van een RIZIV-VAP dient binnen dat contract ook zogenaamde sociale waarborgen aan te bieden. Meerbepaald zal 10% van de dotatie aangewend worden als premie voor deze waarborgen. Zie het als een verzekering waar u niet echt heeft om gevraagd, maar die u er sowieso toch bijkrijgt. (Anders dan bij VAPZ is een RIZIV VAP zonder die sociale waarborgen immers niet mogelijk).
Wat zit daar doorgaans in?
 • de zogenaamde premievrijstelling: dit wil zeggen dat tijdens periodes van langdurige arbeidsongeschiktheid de maatschappij de premies in uw plaats verder betaalt als was u nog op hetzelfde niveau aan het werk
 • een vergoeding aan de nabestaanden bij overlijden tijdens uw beroepsloopbaan (bijvoorbeeld twee keer de jaardotatie gedurende 10 jaar na het overlijden)
 • een extra spaardotatie bij zwangerschap (doorgaans eenmalig 15% van de jaardotatie zodat we over een paar honderd euro spreken)

Zal mijn huidig spaarbedrag voldoende zijn voor later ?

Dat is een kwestie van persoonlijke financiële planning.
We maakten voor u de onderstaande berekeningsengine die u een zeer duidelijk beeld geeft over de benodigde spaarinspanningen die u dient te leveren voor de door u gewenste levensstandaard.

Onderaan deze berekeningsengine vindt u nog drie fiscale spaarproducten die u kan gebruiken om uw objectief te behalen, en finaal kan u ook vrij sparen (zonder fiscaal af te trekken dus) in zowel de gewaarborgde pensioenspaarproducten als in de beursgerelateerde tak 23 maandspaarproducten.

Doe de test !

Gewenst maandelijks inkomen op pensioen:
Uw verwacht wettelijk maandelijks pensioen:
Extra inkomsten (huur, ...):
Aantal jaren tot pensioen:
Inflatiepercentage:
Aantal jaren dat u extra inkomen wenst vanaf uw pensioen:
Eindkapitaal na laatste uitkering (0 wil zeggen dat u het kapitaal volledig aanwendt)
Netto rendement van uw vermogen na uw pensioen:
Uw huidige vermogen:
Rendement op uw huidig vermogen:
Verwachte uitkering reeds bestaande groepsverzekering, pensioensparen:
Extra's (verkoop zaak, erfenis, ...):
Netto rendement van nog af te sluiten spaarproduct tot uw pensioen:
TEKEN IN OP RIZIV VAP !
VAPZ of Pensioensparen of Langetermijnsparen?

Er bestaan nog drie andere fiscale rubrieken waarbinnen u aan pensioenopbouw mag doen; namelijk de rubriek
 • VAPZ - Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen: een zelfstandig medicus mag jaarlijks EUR per jaar (inkomstenjaar ) sparen in deze producten. Op elke EUR die je spaart krijg je een belastingkorting van pakweg 65% of maar liefst EUR !
  Het voordeel is hier dus gigantisch en het is dan ook de fiscale rubriek die u best eerst uitput.
  Bovendien is deze rubriek cumuleerbaar met het RIZIV-VAP contract ! Ook op gewoon VAPZ kan u bij ons intekenen.

 • pensioensparen: Man en vrouw mogen, onafhankelijk van inkomen, elk EUR per jaar (inkomstenjaar ) sparen in deze producten. Op elke EUR die je spaart krijg je een belastingkorting van pakweg 37% of grofweg EUR p.p.
  Het voordeel is hier dus weliswaar kleiner dan bij een VAPZ, maar nog steeds erg interessant.
  VAPZ en pensioensparen zijn bovendien cumuleerbaar zodat pensioensparen eveneens een absolute aanrader is. Ook op dit spaaproduct kan u meteen intekenen.

 • langetermijnsparen: Deze rubriek wordt fiscaal gelijk behandeld als pensioensparen en is dus even interessant als de rubriek pensioensparen.
  Bovendien mag je in deze rubriek tot EUR per persoon per jaar (inkomstenjaar ) in mindering brengen, wat dus veel meer is dan de EUR van de rubriek pensioensparen.
  Maar, deze rubriek mag helemaal niet gebruikt worden indien u al iets (woonlening of schuldsaldoverzekering) aftrekt onder de in 2005 gelanceerde rubriek "aftrek enige woning". Indien u reeds van voor 2005 uw woonlening en schuldsaldoverzekering aftrekt, dan gebeurt dat eveneens onder deze fiscale korf van EUR en zit deze rubriek dus hoogstwaarschijnlijk reeds zo goed als vol.
  Enkel wie momenteel geen woonlening in omloop heeft (omdat u er nog geen afsloot, of omdat ze reeds werd terugbetaald) kan hier een zeer mooie fiscale aftrek genieten, volledig analoog aan deze van klassiek pensioensparen. Enig verschil is dat het product dient afgesloten te worden bij een verzekeringsmaatschappij waardoor de formules via een bank dus niet in aanmerking komen.

  Alle vier de op deze pagina besproken formules zijn cumuleerbaar!
  Wie bovendien in een vennootschap zit kan hier bovenop nog genieten van een groepsverzekering of IPT.Onze instapkosten

Standaard bedragen de instapkosten voor spaarverzekeringen 6%. Indien wij uw RIZIV contract morgen verzorgen bedraagt uw instapkost slechts 3%. Aangezien wij graag een totaalrelatie nastreven en ervan overtuigd zijn dat dit zowel voor u als voor ons interessanter is, kunnen deze kosten nog dalen in functie van onze relatie.
Zij bedragen slechts 2,5% indien wij tevens uw VAPZ contract mogen verzorgen (u geniet dan ook op uw VAPZ contract deze uiterst voordelige instapkost) en slechts 2,0% voor cliënten met drie of meer polissen. Ook de varia-verzekeringen brand, auto en familiale komen hiervoor in aanmerking. Ook daar hanteren wij de visie van topkwaliteit aan een correcte premie en werden wij reeds meermaals gelauwerd voor onze diensten.

Ja, ik wens in te schrijven

TEKEN IN!

Home

Copyright © 1999- DefA Finance - All rights reserved.