TEKEN IN OP VAPZ!

VAPZ

Het Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen 2024 / VAPZ Starter (maximum EUR)

Lijst van onze beschikbare formules VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen)

filler
Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Instapkost BeheerInfofiche Gemidd. actuarieel 5 jaar VRAAG AAN !
AG INSURANCE " + Bonus"
1,5% 1,0% 1,0% (standaard 6%) 0,20% p.j. fiche
ALLIANZ PLAN FOR LIFE "0% + Bonus" 2,0% 1,5% 1,5% (standaard 6%) 0,25% fiche
ATHORA SELF LIFE PROTECTION "0,01% + Bonus"
1,5% 1,5% 1,5% (standaard 7%) 0% fiche
BALOISE VAPZ "0% + Bonus" -% -% -% 3% 2,5% 1,5% (standaard 6%) 12€ p.j. fiche
BALOISE VAPZ " + Bonus" -% -% -% 3% 2,5% 1,5% (standaard 6%) 12€ p.j. fiche
NN SCALA "0% + Bonus"
3% 2,5% 1,5% (standaard 7%) 0,05% p.j. fiche
VIVIUM CAPI PLAN "+ Bonus"
3% 2,5% 1,5% (standaard 7%) 13,27€ p.j. fiche

De rendementen zijn netto na kosten maar voor taxaties en onderworpen aan het fiscale stelsel verbonden aan de winstdeelnemingen en het taxatiestelsel van de fictieve rente op einddatum.
filler

Is VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen) interessant?

Hier kunnen we kort zijn: Ja
Er is enerzijds het zeer aanzienlijk fiscaal voordeel en er is anderzijds de inkomensterugval op uw pensioenleeftijd die enorm zal zijn.

Waarom VAPZ?

Dat u met uw te verwachten wettelijk maandelijks pensioen niet al te royaal zal moeten leven is nog zacht uitgedrukt; het zal ronduit beangstigend laag zijn.

Het gemiddelde pensioen voor een zelfstandige bedraagt vandaag EUR per maand ! (Bronnen: Federale Pensioendienst/PensionStat) spijts het voornemen van een minimumpensioen van EUR bruto voor elke zelfstandige.
Overigens bedraagt het absolute maximum pensioen voor een zelfstandige EUR bruto. Daartoe dien je een volledige loopbaan van 45 jaar te hebben én vanaf dag 1 de maximale sociale bijdragen betaald te hebben...

En het zal er niet beter op worden: de steeds verdergaande vergrijzing zorgt dat steeds minder actieven de pensioenen van steeds meer gepensioneerden zullen moeten betalen. Zonder aanzienlijke extra reserves op uw 67e staat u als zelfstandige echt wel in de kou!

Kortom, het is NOODZAKELIJK om aan extra pensioenopbouw te doen als zelfstandige!

Waarom is VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen) zo interessant?

VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen) biedt enerzijds een erg mooi rendement, en anderzijds laat het u genieten van zeer groot fiscaal voordeel.
Immers, voor elke EUR die u spaart (het maximum VAPZ), dient u pakweg EUR minder belastingen en sociale bijdragen te betalen! In de volksmond vertaalt men dat als "u mag de premies van uw belastingen aftrekken" of "u krijgt dat terug van de belastingen", maar de kern is dat uw bijdragen als beroepskosten worden beschouwd.

TEKEN NU IN OP VAPZ !
Meer in detail

Aangezien de bijdragen als beroepskosten worden beschouwd, betaalt u op dat bedrag geen belastingen (uw voordeel is hier dus dat van uw hoogste belastingsschijf, vaak 50%), alsook geen sociale bijdragen, alsook geen gemeentebelastingen, wat ons al snel op een totaal voordeel van 65% brengt! Boekhoudkundig is een VAPZ dus erg simpel: u voegt de bijdragen gewoon toe aan de beroepskosten en meer is er niet aan.VAPZ voor startende zelfstandigen

Als startende zelfstandige zal u wel al gemerkt hebben dat vele partijen aan uw mouw trekken om een VAPZ bij hen af te sluiten; zij het uw sociale kas, zij het uw huisbankier, allen zullen zij u duidelijk maken dat u best meteen een VAPZ afsluit, bij hen uiteraard.
Wat dat eerste betreft hebben ze gelijk - VAPZ is fiscaal gezien het beste product voorhanden in België -, wat dat tweede betreft doorgaans al heel wat minder...

Anders dan bij consumentenproducten voor particulieren is er voor zelfstandigen geen wettelijke verplichting om instapkosten en beheerskosten duidelijk te vermelden in de offertes, noch in het contract...

Zelden of nooit zal men u dan ook wijzen op die kosten die doorgaans 3% à 7% bedragen van elke storting, aan te vullen met een jaarlijkse beheerskost op de reeds gespaarde reserve. Ook naar de exact behaalde rendementen in de afgelopen jaren is het zoeken naar een speld in een hooiberg en veelal zal u niet veel meer dan wat vaagheden en gemiddelden aantreffen.
Ook de jaarlijkse staten die u zal ontvangen zullen doorgaans uitblinken in ondoorzichtigheid.

Als u weet dat u al gauw jaarlijks meer dan 3.000 EUR mag sparen in VAPZ, en dat gedurende vele tientallen jaren tot aan uw 65e, dan begrijpt u nu waarom al die partijen u zo graag over de streep trekken.

Komt nog bij dat men u daarbovenop vaak nog een extra kost van 10% zal voorstellen voor het zogenaamde "sociale luik": een aantal extra dekkingen waar u doorgaans niet zit op te wachten; laat staan dat u er 10% extra kost wil voor betalen.

Kortom, ja VAPZ is zeker interessant, maar teken zeker niet bij de eerste gereedste zonder u verder te informeren !

Wij doen het anders en bieden u aan:
 • een voldoende groot aanbod zodat u een helder voorafgaand vergelijkend overzicht verkrijgt
 • een nauwkeurige historiek van de behaalde resultaten, alsook van eventuele beheerskosten
 • een erg lage instapkost die ook duidelijk gekend is van meet af aan
 • een optimale berekening van wat u als starter kan inbrengen (bezorg ons daartoe uw laatste kwartaalbijdragebetaaluitnodiging en de startdatum van uw activiteit)
 • desgewenst een verdere fijnstelling van uw fiscale aftrekposten in samenspraak met uw boekhouder (hij mag ons steeds contacteren)
 • een vruchtbare langetermijnsamenwerking
Bereken zelf VAPZ

Hoeveel mag ik sparen in VAPZ ?

Een zelfstandige (ook bestuurders en zaakvoerders van vennootschappen op hun persoonlijke naam) mag maximaal EUR per jaar aangeven als V.A.P.Z. ( EUR p.m.) (inkomstenjaar )
Er is ook een tweede maximum van toepassing: deze EUR mag niet meer zijn dan 8,17% van uw geplafonneerd beroepsinkomen van drie jaar geleden (dat is het inkomen welke u vindt op de kwartaaluitnodigingen voor uw sociale bijdragen (hoogste bedrag dat u daar ziet staan)).
Wie een belastbaar inkomen heeft van EUR en meer, hoeft zich daar geen zorgen om te maken.

Meer in detail onderscheiden we:
 • zelfstandigen in hoofdberoep die al langer dan 3 jaar zelfstandige zijn : u mag maximaal 8,17% sparen van het (geïndexeerde) referteïnkomen dat u vindt op uw meest recente kwartaalbijdragebetaaluitnodiging. Het absolute maximum is EUR
 • zelfstandigen in bijberoep die al langer dan 3 jaar zelfstandige zijn : u mag maximaal 8,17% sparen van het referteïnkomen dat u vindt op uw meest recente kwartaalbijdragebetaaluitnodiging voor zover dat minimaal EUR bedraagt. Het absolute maximum is EUR
 • zelfstandigen in hoofdberoep die nog geen 3 jaar zelfstandige zijn (zogenaamde starters) en die de minimumbijdrage betalen: u mag maximaal 8,17% sparen van het fictieve referteïnkomen welk voor starters gebruikt wordt, met name 8,17% van EUR = EUR
 • zelfstandigen in hoofdberoep die nog geen 3 jaar zelfstandige zijn (zogenaamde starters) en die een vrijwillige hogere bijdrage betalen berekend op een geschat inkomen: u mag maximaal 8,17% sparen van dat geschatte referteïnkomen. Het absolute maximum is EUR
 • zelfstandigen in bijberoep kunnen geen VAPZ afsluiten tijdens de eerste drie jaren dat ze zelfstandige zijn (zogenaamde starters). Vanaf het vierde jaar wordt gekeken naar de bijdragen van het eerste jaar om het maximum VAPZ te bepalen
 • Tot slot is er nog de speciale groep van bedienden-medici die recht hebben op een jaarlijkse RIZIV toelage. Zij mogen naast een RIZIV VAP contract ook een VAPZ contract onderschrijven voor zover het een sociaal VAPZ betreft. Dat mag dan tot 9,40% van hun belastbaar inkomen (i.d.p.v. 8,17% voor het gewone VAPZ waarbij het verschil dus aangewend wordt voor zogenaamde sociale doeleinden zoals een dekking bij overlijden, een tussenkomst in de premies bij invaliditeit etc.). Het absolute maximum voor een sociaal VAPZ is EUR.
Noot: bij wie slechts een gedeeltelijk jaar heeft gewerkt dient men de jaarpremie te pro-rateren volgens het aantal kwartalen waarvoor men sociale bijdragen heeft betaald. Dit geldt dus voor alle startende alsook stoppende zelfstandigen.

Hoeveel zal ik ontvangen op mijn 65e ?

Dat kan u makkelijk simuleren met onze simulator. Aangezien niemand het rendement van de toekomst kent, dient u zelf een realistisch rendement in te geven. U kan zich baseren op de behaalde rendementen uit het verleden, al bieden die natuurlijk geen garantie voor de toekomst. Een simulatie is dan ook niets meer dan dat: een fictieve weergave die enkel een goed idee geeft van wat u in de toekomst ongeveer mag verwachten, maar ook niet meer dan dat. Er bestaat dus beslist niet zoiets als "een betere simulatie" en het heeft dan ook geen zin ons om "een andere" simulatie te verzoeken. Bereken zelf VAPZ

Zal dat spaarbedrag voldoende zijn ?

Dat is een kwestie van persoonlijke financiële planning die u zelf makkelijk kan uitvoeren.
We maakten voor u de onderstaande berekeningsengine die u een zeer duidelijk beeld geeft over de benodigde spaarinspanningen die u dient te leveren voor de door u gewenste levensstandaard.

Onder deze berekeningsengine vindt u nog twee fiscale spaarproducten die u kan gebruiken en finaal kan u ook vrij sparen (zonder fiscaal af te trekken dus) in zowel de gewaarborgde pensioenspaarproducten als de beursgerelateerde tak 23 maandspaarproducten.

Doe de test !

Gewenst maandelijks inkomen op pensioen:
Uw verwacht wettelijk maandelijks pensioen: (gemiddeld zelfst. 900, bediende 1300, ambtenaar 2000)
Extra inkomsten (huur, ...):
Aantal jaren tot pensioen:
Inflatiepercentage:
Aantal jaren dat u extra inkomen wenst vanaf uw pensioen:
Eindkapitaal na laatste uitkering (0 wil zeggen dat u het kapitaal volledig aanwendt)
Netto rendement van uw vermogen na uw pensioen:
Uw huidige vermogen:
Rendement op uw huidig vermogen:
Verwachte uitkering reeds bestaande groepsverzekering, pensioensparen:
Extra's (verkoop zaak, erfenis, ...):
Netto rendement van nog af te sluiten spaarproduct tot uw pensioen:
TEKEN IN OP LANGETERMIJNSPAREN !
VAPZ of Pensioensparen of Langetermijnsparen?

Er bestaan nog twee andere fiscale rubrieken waarbinnen u aan pensioenopbouw mag doen; namelijk de rubriek pensioensparen (vakje 1361 op uw aangifte voor mijnheer en vakje 2361 voor mevrouw) en langetermijnsparen (vakje 1353 voor mijnheer en vakje 2353 voor mevrouw op de aangifte).
 • pensioensparen: Man en vrouw mogen, onafhankelijk van inkomen, elk EUR per jaar (inkomstenjaar ) sparen in deze producten. Op elke EUR die je spaart krijg je een belastingkorting van pakweg 37% of grofweg EUR p.p.
  Het voordeel is hier dus weliswaar kleiner dan bij een VAPZ, maar nog steeds erg interessant.
  VAPZ en pensioensparen zijn bovendien cumuleerbaar zodat pensioensparen eveneens een absolute aanrader is. Ook op dit spaaproduct kan u meteen intekenen.
 • langetermijnsparen: Deze rubriek wordt fiscaal gelijk behandeld als pensioensparen en is dus even interessant als de rubriek pensioensparen.
  Bovendien mag je in deze rubriek tot EUR per persoon per jaar (inkomstenjaar ) in mindering brengen, wat dus veel meer is dan de EUR van de rubriek pensioensparen.
  Maar, deze rubriek mag helemaal niet gebruikt worden indien u al iets (woonlening of schuldsaldoverzekering) aftrekt onder de in 2005 gelanceerde rubriek "aftrek enige woning". Indien u reeds van voor 2005 uw woonlening en schuldsaldoverzekering aftrekt, dan gebeurt dat eveneens onder deze fiscale korf van EUR en zit deze rubriek dus hoogstwaarschijnlijk reeds zo goed als vol.
  Enkel wie momenteel geen woonlening in omloop heeft (omdat u er nog geen afsloot, of omdat ze reeds werd terugbetaald) kan hier een zeer mooie fiscale aftrek genieten, volledig analoog aan deze van klassiek pensioensparen. Enig verschil is dat het product dient afgesloten te worden bij een verzekeringsmaatschappij waardoor de formules via een bank dus niet in aanmerking komen.
 • Wie medicus is (apotheker, arts, tandarts en kinesitherapeut) kan bovenop deze drie voorgaande ook nog eens een zogenaamd RIZIV VAPZ contract via ons onderschrijven en dit aan véél lagere instapkosten dan bijvoorbeeld via Amonis (3%) of VKA (9%).

  Bovendien zijn al deze rubrieken cumuleerbaar!
  Wie daarnaast in een vennootschap zit kan hier bovenop nog genieten van een groepsverzekering of IPT.Hoeveel bedraagt de eindbelasting?

Als u op uw 65e uw gevormd kapitaal allemaal ineens uitbetaald krijgt, zal daar een stuk belasting afgehouden worden. Men zal met name op de volledige reserve (inclusief winstdeelname of bonus) een beperkte RIZIV bijdrage van 3,55% inhouden, vermeerderd met 1% solidariteitsbijdrage voor kapitalen kleiner dan 25.000 EUR en 2% solidariteitsbijdrage voor kapitalen groter dan 25.000 EUR.
De rest, minus de vrijgestelde winstdeelnames of boni, zal men belasten volgens wat men noemt de fictieve rente: dit wil zeggen dat u gedurende 10 jaar een zogezegde rente van 4%** (op uw uitgekeerd kapitaal + intresten - boni) moet aangeven bij uw inkomsten (die op dat moment sowieso al niet hoog meer zijn als zelfstandige zodat u er niet al te veel belastingen zal moeten op betalen).

(** om precies te zijn is het 5% op 80% van het gevormde kapitaal en gewaarborgde intresten voor zover u werkt tot uw 65e. Winstdeelnames of boni worden dus niet belast. Als u vroeger stopt met werken maar het kapitaal laat staan tot uw 65 is het 5% op 100%. Als u op uw 60e stopt en alles dan reeds opvraagt, is het 3,50% op de 100% die u dan moet aangeven gedurende 13 jaar idpv 10 jaar.)

Tip!
Doordat de eindbelasting bij VAPZ enkel wordt geheven op het kapitaal + de vergaarde intresten en niet op de vergaarde winstdeelnames of bonussen, bent u fiscaal gezien beter af met een formule die een lage basisintrestvoet garandeert en hogere winstdeelnames uitkeert. Immers, alles wat u wist op te bouwen met winstdeelnames of boni is volledig vrijgesteld van deze eindbelasting !
Tip!
Sluit nu tevens reeds een Tak 21 spaarverzekering af zonder einddatum, zodat die tegen dat u uw VAPZ uitgekeerd krijgt al 8 jaar en langer loopt. Daardoor zal die spaarverzekering op dat moment niet meer onderhevig zijn aan de roerende voorheffing en zal u meteen een perfecte parkeerplaats hebben voor het grote uitgekeerde kapitaal: doordat dat contract al 8 jaar of langer loopt zal er geen roerende voorheffing moeten betaald worden op alle latere rendementen en ook uitstapkosten zijn er niet meer bij dergelijke contracten zodat u steeds aan uw gelden kan !

Kan ik veranderen van contract VAPZ ?

Ja, dat kan zeker en is vaak de moeite waard.
U heeft twee mogelijkheden:
 • U kan altijd het oude contract premievrij maken en bij ons een nieuw contract afsluiten.
  De reeds gevormde reserves blijven dan gewoon staan en renderen tot aan uw 65e verjaardag, maar de nieuwe stortingen doet u elders. In vakjargon heet dat het contract in reductie zetten.
  We raden aan eens te lezen in de algemene voorwaarden van uw contract of er in dat geval wel nog wel winstdeelname wordt toegekend op die reserve want het niet meer toekennen van winstdeelname komt af en toe voor. Als dat zo is, dan kan optie 2 redding brengen.
 • U kan de reeds gevormde reserve VAPZ laten overdagen van de ene verzekeraar naar uw nieuwe verzekeraar, voor zover u bent beginnen sparen na 01/01/2004 .
  De nieuwe verzekeraar mag geen kosten aanrekenen op die reserve, de oude verzekeraar mag maximaal 5% kosten aanrekenen, maar dat weegt doorgaans niet op tegen het alternatief van nog tientallen jaren bij te storten aan hoge instapkosten en lagere rendementen.
U kan alzo toch nog genieten van onze lage instapkosten op al uw toekomstige stortingen en kan een van de best presterende formules kiezen uit onze lijst met best presterende pensioenspaarformules.

Vraag ons nu per mail om de vereiste documenten en kies uw nieuwe pensioenspaarformule !Kan ik meerdere contracten VAPZ hebben ?

Ja, u mag tegelijk storten in 2 contracten. Het totaal van beiden mag uiteraard niet meer bedragen dan bovenvermeld maximum.

Tot wanneer kan ik VAPZ afsluiten ?

Zolang u sociale bijdragen betaalt kan u sparen in VAPZ. Er is dus bij VAPZ (ook tweede pijler genaamd) geen maximumleeftijd evenmin als een minimum duur zoals we dat bijvoorbeeld kennen bij klassiek pensioensparen (ook derde pijler genaamd).

Kan ik mijn huidig contract behouden maar het door DefA Finance laten beheren ?

Ja, dat kan zeker. U kan via een eenvoudige mandaatbrief het beheer van uw bestaand contract aan ons overlaten, waarna wij u zullen laten genieten van de door ons gehanteerde lage instapkosten op alle toekomstige stortingen. (Uiteraard dienen wij een erkenningsnummer bij de maatschappij in kwestie te hebben, wat doorgaans het geval is)

Your legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

Wettelijke toelichtingen en verduidelijkingen

 • De op de producten toepasselijk recht: naar Belgisch recht
 • De staat van herkomst van de fabrikant van het product: producten aangeboden door
  • AG Insurance NV, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel
  • Allianz Belgium NV, Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel
  • Athora Belgium NV, Louizalaan 149, 1000 Brussel
  • Baloise Belgium NV, City Link - Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen
  • NN Insurance Belgium NV, Fonsnylaan 38, 1000 Brussel
  • Vivium, een merk van P&V Verzekeringen CVBA, Koningsstraat 151 - 1210 Brussel
 • Plaats waar u een offerte aangeboden kan krijgen samen met een berekening van de premie: DefA Finance BV, Dorp-Oost 20, 9080 Lochristi
 • De looptijd van het product is minstens tot de wettelijke pensionering.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Plaats waar de waarde of prijs van het financieel product wordt bekend gemaakt:

Ja, ik wens in te schrijven

TEKEN IN!


Home

Copyright © 1999- DefA Finance - All rights reserved.