Beleggen in een Tak 26 of Branche 6

Lijst van de beschikbare TAK 26 & Branche 6 producten

TEKEN IN!

Algemeen

 • Wat is Tak 26: de Belgische benaming voor een kapitalisatieverrichting
 • Wat is Branche 6: de Luxemburgse benaming voor een kapitalisatieverrichting
Definitie: Tak 26 en Branche 6 zijn kapitalisatieproducten met volgende kenmerken:
 • Géén instap- of andere taks (dus niet de 2% instaptaks zoals u die kent bij tak 21 of 23, maar 0%)
 • Roerende Voorheffing (of vennootschapsbelasting) op het effectief behaalde rendement
 • De onderschrijver kan ofwel een privé persoon zijn, ofwel een vennootschap
 • Jaarlijkse kapitaalgarantie in de formules 0%+winstdeelname of basisrentevoet+winstdeelname naar analogie met Tak 21
 • In Luxemburg bestaat ook een variant waarbij het kapitaal in fondsen wordt geïnvesteerd naar analogie met Tak 23. Hier is er uiteraard geen kapitaalgarantie.
 • Valt niet onder het depositogarantiestelsel maar in Luxemburg geldt wel de zogenaamde Luxemburgse veiligheidsdriehoek. Dit laatste is geen garantiestelsel, maar wel een bijzondere manier van beheer en toezicht op beheerde gelden eigen aan Luxemburg.
 • Minwaarden zijn aftrekbaar binnen de vennootschap
Anders dan bij Tak 21 is er dus geen enkele verplichting om 8 jaar of langer in het product geïnvesteerd te blijven en zijn kortere looptijden perfect mogelijk, waardoor de versie met gegarandeerde basisrentevoet een zeer goed alternatief voor het klassieke spaarboekje, termijnrekening of kasbon is.Tak 26 is de Belgische benaming voor deze kapitalisatieverrichtingen, terwijl men in Luxemburg spreekt van la Branche 6 ofwel vertaald als Tak 6. Het verschil tussen beiden is dat in Luxemburg ook geïnvesteerd kan worden in fondsen (zelfs binnen hetzelfde contract), terwijl in België enkel producten met kapitaalgarantie in aanmerking komen. Uiteraard geldt er geen kapitaalgarantie voor wie in fondsen belegt en zijn deze plaatsingen onderheving aan de marktschommelingen zodat deze enkel passen bij personen met een hoger risicoprofiel.

In het bijzonder zijn de Luxemburgse aanbieders erg in trek omdat aldaar geen uitstapkosten bestaan bij Tak 26 !
Het plaatsen van een deel van uw vermogen in Luxemburg kunnen we bovendien enkel maar aanmoedigen in het kader van een internationale risicospreiding. (In Cyprus en Griekenland hebben ze ook euro's op rekening, maar dat is dus beslist niet hetzelfde als euro's hebben op rekening in Luxemburg!)
De betrouwbaarheid van Luxemburgse verzekeraars is bovendien groot en zoals aangehaald geldt er de zogenaamde Luxemburgse veiligheidsdriehoek.

Tak 26 voor vennootschappen

 • Tak 26 kapitalisatieproducten met kapitaalgarantie zijn ook bijzonder geschikt voor vennootschappen die graag de zekerheid hebben van een gewaarborgd rendement, zonder het risico te lopen het belegde kapitaal te verliezen, wetende dat ze steeds vervroegd aan de gelden kunnen mocht dit nodig blijken.

  Tak 26 is immers, net zoals bancaire spaarrekeningen voor vennootschappen, in België onderworpen aan de roerende voorheffing () MAAR vennootschappen mogen deze reeds ingehouden voorheffing aftrekken van hun te betalen vennootschapsbelasting!
  In Luxemburg wordt er zelfs geen voorheffing ingehouden en vermeldt de vennootschap haar opbrengsten gewoon bij de opbrengsten bij realisatie. Daarnaast is Tak 26 NIET onderhevig aan de 2,00% instaptaks zoals we die kennen bij Tak 21 en 23, noch aan enige andere taks !

  Tak 26 is dan ook een geliefd instrument voor liquidatie- en gewone reserves binnen de vennootschap.

 • Tak 6 kapitalisatieproducten zonder kapitaalgarantie zijn eveneens bijzonder geschikt voor vennootschappen die wensen te genieten van de voordelen van een Tak 23 contract, maar zonder de 4,40% taks te moeten betalen.
  I.h.b. zijn de voordelen voor de vennootschap dan:
  • 0% taks bij intekening
  • gratis switch per jaar tussen diverse (bestaande maar ook naar nieuwe) fondsen
  • meerwaarden zijn belastbaar binnen de vennootschapsbelasting bij opvraging (niet bij switch) , en minwaarden zijn aftrekbaar
  • toegang tot zogenaamde "clean shares" met zeer lage kostenstructuur
  Ook deze vorm is een populair instrument voor liquidatie- en gewone reserves binnen de vennootschap.

Tak 26 voor privé personen

Ook privé personen die geen 8 jaar wensen te wachten (zoals bij Tak 21 gangbaar) én kapitaalgarantie wensen vinden hun gading in het Tak 26 gamma:
 • De formules met gewaarborgde basisrentevoet bieden immers ook kapitaalzekerheid en een gewaarborgde minimumrentevoet.
 • Er is in sommige formules zicht op een jaarlijkse winstdeelname.
 • Bij onze Luxemburgse aanbieder dient minstens 10% in fondsen geplaatst worden, maar het rendement op de overige 90% is zeer concurrentieel.
 • Er is geen instaptaks (0%).
 • Er zijn doorgaans geen uitstapkosten.
 • Er is geen instapkost (0%).
 • Er is roerende voorheffing van toepassing op het effectief behaalde rendement

Privé personen die uitsluitend in fondsen wensen te investeren zijn beter af met een Tak 23 product aangezien daar weliswaar 2% taks bij instap van toepassing is, maar daarentegen geen roerende voorheffing geldt.


Om u maximaal te laten genieten van de kwaliteiten van de Tak 26 en Branche 6 kapitalisatieproducten, zocht DefA Finance er voor u de best presterende uit én bieden wij u deze producten aan met maximaal verlaagde instapkosten vanaf 0%. Op die manier zal uw belegging of die van u of uw vennootschap nog sneller rendabel worden.
Nog benadrukken dat u bij onze Luxemburgse partners ook geen uitstapkosten betaalt op het fondsenluik !
Ook bij het Belgische gamma van Credimo betaalt u geen uitstapkosten, noch instapkosten, noch taksen zodat dit een mooi 100% kostenloos alternatief is voor liquide gelden


Lijst van de beschikbare Branche 6 beursgerelateerde kapitalisatieproducten zonder gegarandeerd rendement

- Branche 6
(fondsen van aandelen / obligaties)
Branche 6 voor vennootschappen
Bâloise Vie Luxembourg
Pro Capi
AFI.Esca Luxembourg
Cap Quality

Lijst van de beschikbare TAK 26 Kapitalisatieproducten met gegarandeerd rendement van 0% of hoger

- Tak 26 - Branche 6
(gewaarborgd rendement + bonus)
Tak 26 - Branche 6
(kapitaalgarantie ( = 0% + bonus))
TAK 26 voor vennootschappen
AG Insurance AG Business Invest (+) -
Baloise Insurance
Invest 26 (+)
Invest 26 (0%+)
Credimo
Optibon-Life ( vast op 2 jaar)
Tribon-Life ( vast op 3 jaar)
Credo 26 Grow (van -> op 9 jaar)
Decenniumbon-Life ( + Bonus) op 10 jaar
-
Patronale Life
Fork Corporate+ ( vast op 5 jaar)
-
Branche 6 voor vennootschappen
AFI.Esca Luxembourg
-
AEL Safe+ (0%+) (**max 90%: minstens 10% dient in het fondsengamma Cap Quality hierboven geplaatst te zijn)
TAK 26 voor privé personen
Credimo
Optibon-Life ( vast op 2 jaar)
Tribon-Life ( vast op 3 jaar)
Credo 26 Grow (van -> op 9 jaar)
Decenniumbon-Life ( + Bonus) op 10 jaar
-
Branche 6 voor privé personen
AFI.Esca Luxembourg
-
AEL Safe+ (0%+) (**max 90%: minstens 10% dient in het fondsengamma Cap Quality hieronder geplaatst te zijn)

Waarom zou je "0% + Bonus" kiezen i.d.p.v. "1% + bonus"?

Sommige TAK 26 Kapitalisatieverrichtingen garanderen je elk jaar een hoge gewaarborgde basisrentevoet (bvb 1%+), terwijl anderen je slechts het behoud van je kapitaal garanderen. We zeggen in dit laatste geval dat de gegarandeerde rentevoet 0% bedraagt en dat je rendement volledig uit de bonus bestaat.
Welk product voor jou geschikt is, hangt af van de mate van onzekerheid waarmee je kan leven, wetende dat de maatschappij die je slechts 0% garandeert, in principe, op langere termijn een hoger totaal rendement zal bieden.
Het verschil tussen de twee types (kolom 1 en kolom 2 in de lijst) is dat de maatschappij die je een lage basisrentevoet garandeert een iets grotere manoeuvreerruimte heeft om uw geldplaatsing te laten renderen.
Samenvattend kunnen we stellen dat als u zeker wenst te zijn van een bepaald jaarlijks rendement, u best kiest voor een TAK 26 Kapitalisatieverrichting met verhoogde basisrentevoet (bvb 1%+). (kolom 1 in de lijst)
Als u daarentegen aanvaardt dat uw rendement kan schommelen binnen een iets grotere vork, in de gegronde hoop hierdoor een hoger rendement op termijn te behalen, dan kan u beter kiezen voor een formule van het type "0% + Bonus" (kolom 2 in de lijst).
Vroeger was het onderscheid tussen beide types veel relevanter omdat je toen diende te kiezen tussen bijvoorbeeld 3,75%+ en 0%+, maar nu is er amper nog een verschil en groeiden beide types naar elkaar toe.
Merk op dat er ook TAK 26 zijn die enkel een vast rendement bieden en geen bonus (bvb vast op 2 jaar)). Deze formules lijken dus op kasbons en termijnrekeningen.

Luxemburg en de fiscus

Het vrije verkeer van goederen en diensten binnen Europa laat u perfect toe om in alle legaliteit een Branche 6 in Luxemburg te onderschrijven.

Dit is al tientallen jaren zo en is de kern van de Europese gedachte.
De enige formaliteit aan welke u sedert 2013 dient te voldoen is in uw aangifte personenbelasting te vermelden dat u een spaar- of beleggingsverzekering heeft in Luxemburg door het betreffend vakje 'ja' aan te vinken. Daarmee bent u volledig in regel. Vennootschappen dienen niets aan te vinken; daar staat het gewoon op de balans.
Vanaf 2017 is er sowieso automatische informatie-uitwisseling tussen de Luxemburgse verzekeraars de Belgische fiscus zodat u dat niet mag vergeten aanvinken.

Risicoprofiel?

Op onderstaande grafiek ziet u heel duidelijk waar onze TAK 26 Kapitalisatieverrichtingen uit kolom 1 en 2 zich situeren.
De grafiek is heel simpel: hoe meer risico, hoe hoger het potentieel rendement. Dat weet iedereen, maar wat velen interesseert is of tussen die twee extremen - spaarrekeningen aan de ene kant, en aandelen op de beurs aan de andere kant - er niet iets bestaat wat de kerk in het midden houdt.
Zoals je ziet bieden wij inderdaad heel wat aan gelegen tussen deze twee uitersten!


Ja, ik wens meer info om in te schrijven

TEKEN IN!

Home

Copyright © 1999- DefA Finance - All rights reserved.