If we keep doing what we're doing, we're going to keep getting what we're getting. (Stephen R. Covey) Uw huwelijksstelsel versus Tak 21 en Tak 23

Deze pagina behandelt de successieregels voor contracten die gewoon voor en door uzelf zijn onderschreven als individu of als echtpaar. Het gaat hier dus niet om de fiscale behandeling n.a.v. schenkingen, maar om de fiscale behandeling van uw eigen contracten bij een overlijden van u of uw partner.

Om een goed algemeen idee te hebben van de successierechten die u zal moeten betalen op een erfenis kan u terecht op deze erfbelasting simulator van Wikifin: www.wikifin.be/nl/erven/erfenissimulator
AFSPRAAK !

Wie is eigenaar van de Tak 21 / 23 ?

Wie als koppel een Tak 21 of Tak 23 onderschrijft vraagt zich terecht af op wiens naam het contract dient te staan. Wie dient m.a.w. de verzekeringsnemer te zijn?

Dit hangt af van uw huwelijksstelsel:
  • Voor wie gehuwd is onder het wettelijk stelsel of het stelsel van gemeenschap van goederen maakt het eigenlijk niet zo veel uit, omdat de wetgever uitgaat van een vermoeden dat de gelden voortkwamen uit de gemeenschap. Anders gezegd, ook al staat het contract op naam van mijnheer, de gelden worden verondersteld ook 50% van mevrouw te zijn.
    U kan natuurlijk ook perfect twee contracten afsluiten: eentje op naam van mijnheer en eentje met mevrouw als verzekeringsnemer, maar dat hoeft dus niet.
    Uitzondering: merk op dat dit vermoeden weerlegbaar is: als het bijvoorbeeld zou gaan om gelden die u heeft gerfd, of om gelden die u reeds in uw bezit had voor uw huwelijk, dan kan u bewijzen dat ze wel degelijk 100% van u zijn. Hou in dergelijke situaties dus steeds goed de documenten bij die het 'parcours' van uw geldstroom kunnen bewijzen (uittreksels van uw priv rekening waaruit de overschrijving naar de Tak 21 blijkt bijvoorbeeld). Voor de volledigheid merken we hierbij op dat de rentes en meerwaarden op dergelijk eigen vermogen op hun beurt opnieuw gemeenschappelijk zijn en strikt genomen dus zouden moeten overgeheveld of gecompenseerd worden naar het gemeenschappelijk vermogen.

  • Voor wie gehuwd is onder het stelsel van scheiding van goederen geldt dat de wetgever veronderstelt dat de gelden 100% eigendom zijn van de verzekeringsnemer.

If we keep doing what we're doing, we're going to keep getting what we're getting. (Stephen R. Covey) Successierechten bij overlijden ?

Als de verzekeringsnemer (= tevens de verzekerde) komt te overlijden eindigt het contract. De gelden zullen uitgekeerd worden aan de door u aangeduide begunstigde bij overlijden. Deze begunstigde ontvangt deze gelden in volle eigendom en op deze som zullen successierechten worden geheven.
Bij een aantal maatschappijen kan u contracten laten opmaken op twee hoofden (met twee verzekeringsnemers en twee verzekerden dus): hier blijft het contract bij een eerste overlijden gewoon verderlopen. Wel dient de overlevende partner de helft van de uitstaande som te vermelden in de successieaangifte. Volgens VLABEL dient dit evenwel pas te gebeuren bij de opvraging van het contract via een bijvoeglijke aangifte op dat moment.

Indien u niet wenst dat de gelden bij overlijden aan een welbepaalde (groep van) perso(o)n(en) in volle eigendom toekomen, maar gewoon de rest van de nalatenschap volgen, dan kan u dat zo expliciet stipuleren in de polis.

If we keep doing what we're doing, we're going to keep getting what we're getting. (Stephen R. Covey) Meldingsplicht Tak 21 en Tak 23 ?

Opmerkelijk geval is het contract op naam van de ene echtgenoot, gehuwd onder het wettelijk stelsel of stelsel van gemeenschap van goederen, waarbij niet hijzelf, maar diens partner komt te overlijden. Dit contract kan in principe gewoon verder blijven lopen (eventueel dient een nieuwe begunstigde bij overlijden aangeduid te worden, mocht dit nog niet in het contract voorzien zijn).
Maar aangezien in dit geval de gelden in het contract geacht worden 50%-50% eigendom van beiden te zijn, dient de helft van de afkoopwaarde toch door de overblijvende echtgenoot aangegeven te worden in de successie en zullen er successierechten op worden geheven. Ook hier dient dit volgens VLABEL pas te gebeuren op moment van afkoop.

Omgekeerd is het ook zo dat wanneer de verzekeringsnemer was komen te overlijden (en het contract dus automatisch eindigde) slechts 50% dient aangegeven te worden in de successie, aangezien de andere helft geacht wordt eigendom te zijn van de andere partner.

De verzekeringsnemer die gehuwd is onder scheiding van goederen heeft geen enkele meldingsplicht bij het overlijden van diens partner, aangezien de gelden in het Tak 21 / 23 contract geacht worden 100% zijn eigendom te zijn.

If we keep doing what we're doing, we're going to keep getting what we're getting. (Stephen R. Covey) Waar kan ik voor meer informatie terecht?

DefA Finance is gespecialiseerd in Tak 21 en Tak 23 spaarverzekeringen en helpt u graag met het correct onderschrijven van Tak 21 en 23 contracten.
U kan hier terecht voor een afspraak.
MAAK AFSPRAAK!

If we keep doing what we're doing, we're going to keep getting what we're getting. (Stephen R. Covey) Wat kost het?

DefA Finance vraagt voor haar advies geen kosten. De Tak 21 en 23 contracten, zowel in Belgi als in Luxemburg, zijn onderhevig aan een eenmalige taks van 2% en een instapkost van slechts 0% 1% (i.d.p.v. de standaard instapkosten van 2,50% 3,50% zoals u ze in de productfiches terugvindt).


Home

Copyright 2000- DefA Finance - Alle rechten voorbehouden