The more luxurious the luncheon rooms at headquarters, the more inefficient the business. (Roland Franklin) Fiscale voordelen van de woonlening?Voor wie zijn eerste en eigen woning koopt is er slecht nieuws: de fiscale aftrekken bedragen sedert 01/01/2020 0% !
Het korfje waarin je de intresten en de kapitaalaflossingen en de premies van je schuldsaldoverzekering mocht aftrekken is immers opgedoekt. Dat korfje, woonbonus genaamd, was een Vlaamse gewestelijke aangelegenheid.
Er bestond ook zo een korfje voor de niet-eigen woning op Belgisch federaal niveau (voor een tweede woonst bijvoorbeeld). Paradoxaal genoeg bestaat dat korfje nog steeds.

Toch ook een beetje goed nieuws: vroeger werd het korfje van de eigen woonlening gedeeld met het korfje van het fiscale langetermijnsparen. Hierdoor hadden personen met een eigen woonlening er vroeger geen baat bij om aan langetermijnsparen te doen. Nu kunnen ze deze (quasi identieke) korf wel aanspreken en aldaar 30% recupereren van de gespaarde sommen. (Maximaal spaarbedrag EUR (inkomstenjaar ) per jaar).

Hieronder worden de oude systemen opgelijst:

A. Lening werd verleden NA 1 januari 2015 en VOOR 1 januari 2020
B. Lening werd verleden NA 1 januari 2005 en VOOR 1 januari 2015
C. Lening werd verleden VOOR 1 januari 2005

Voorafgaande opmerking: de fiscaliteit volgt altijd de originele lening, m.a.w. een bestaande lening herplaatsen enkel om onder het nieuwe stelsel te kunnen vallen heeft derhalve geen zin.
Let ook op, het is ofwel het ene stelsel, ofwel het andere stelsel. Een combinatie van beiden bestaat niet.

A. Fiscale voordelen van de woonlening afgesloten VANAF 2015 voor de ENIGE woning

Vanaf 2015 heeft het Vlaams Gewest de aftrek als volgt gereorganiseerd. Elkeen krijgt een gelijk aftrekbaar potje dat hij mag opvullen met betaalde intresten n betaalde kapitaalaflossingen n betaalde premies voor een schuldsaldoverzekering.
Dit voor zover het uw enige woning betreft. (Heeft u er twee of meer, dan geniet u wel nog de gewone intrestaftrek en de kapitaalaftrek volgens het oude systeem van voor 2005.)

The secret of business is knowing something nobody else knows. (Aristotle Onassis)

Hoeveel is aftrekbaar?

EUR per persoon (aanslagjaar , inkomstenjaar )
(We veronderstellen dat het de enige woning betreft. Als u 3 kinderen of meer heeft mag u een extra EUR aftrekken. Vanaf het 11e jaar daalt het aftrekbaar bedrag naar EUR per persoon. Als het uw eigen woning is, maar niet uw enige woning en enkel in het geval dat u die tweede woning pas verwierf nadat u reeds kon genieten van deze aftrek voor uw eerste woning, mag u ook slechts EUR meer aftrekken voor de lening van uw eerste woning.)

The secret of business is knowing something nobody else knows. (Aristotle Onassis)

Wat is aftrekbaar?

De intresten die u betaalde in , alsook de kapitaalaflossingen welke u deed in , alsook de premies schuldsaldoverzekering die u betaalde in .

The secret of business is knowing something nobody else knows. (Aristotle Onassis)

Aftrekbaar van wat?

U ontvangt op het totaal aftrekbaar bedrag een belastingaftrek van 40%. De hoogte van de aftrek is dus onafhankelijk van uw inkomen. Die 40% zal dan van uw totaal te betalen inkomstenbelastingen afgetrokken worden.
Simpel gezegd: u trekt 1000 EUR af en moet daardoor 400 EUR minder belastingen betalen.

The secret of business is knowing something nobody else knows. (Aristotle Onassis)

Ook voor verbouwingen?

Ja, voor zover het een lening met hypothecaire inschrijving betreft, komen zowel aankoop, nieuwbouw als verbouwing in aanmerking!


B. Fiscale voordelen van de woonlening afgesloten VANAF 2005 voor de ENIGE woning

Vanaf 2005 heeft de wetgever de fiscale aftrek erg vereenvoudigd. Het inkomen is niet meer van belang en elkeen krijgt een gelijk aftrekbaar potje dat hij mag opvullen met betaalde intresten n betaalde kapitaalaflossingen.
Dit voor zover het uw enige woning betreft. (Heeft u er twee of meer, dan geniet u wel nog de gewone intrestaftrek en de kapitaalaftrek volgens het oude systeem van voor 2005.)

The secret of business is knowing something nobody else knows. (Aristotle Onassis)

Hoeveel is aftrekbaar?

EUR per persoon (aanslagjaar , inkomstenjaar )
(We veronderstellen dat het de enige woning betreft. Als u 3 kinderen of meer heeft mag u een extra EUR aftrekken. Vanaf het 11e jaar daalt het aftrekbaar bedrag naar EUR per persoon. Als het uw eigen woning is, maar niet uw enige woning en enkel in het geval dat u die tweede woning pas verwierf nadat u reeds kon genieten van deze aftrek voor uw eerste woning, mag u ook slechts EUR meer aftrekken voor de lening van uw eerste woning.)

The secret of business is knowing something nobody else knows. (Aristotle Onassis)

Wat is aftrekbaar?

De intresten die u betaalde in , alsook de kapitaalaflossingen welke u deed in , alsook de premies schuldsaldoverzekering die u betaalde in .

The secret of business is knowing something nobody else knows. (Aristotle Onassis)

Aftrekbaar van wat?

Van uw hoogste schijf! M.a.w. aftrekbaar aan marginaal tarief. Dat is de hoogst mogelijke fiscale aftrek die er is en levert al gauw 48 54% netto voordeel op. (Alles boven een bruto jaarinkomen van wordt aan 45% belast en alles wat u verdient boven de bruto per jaar wordt aan 50% belast en op je afgetrokken bedragen moet je ook geen gemeentebelasting meer betalen.)
Simpel gezegd: u trekt 100 EUR af en moet daardoor 50 EUR minder belastingen betalen.

The secret of business is knowing something nobody else knows. (Aristotle Onassis)

Ook voor verbouwingen?

Ja, voor zover het een lening met hypothecaire inschrijving betreft, komen zowel aankoop, nieuwbouw als verbouwing in aanmerking!
(Opmerking: personen die nog een bestaande lening van vr 2005 hebben, kunnen een tweede lening aangaan voor verbouwingen en deze laatste lening aftrekken onder de nieuwe (interessantere) regeling, op voorwaarde dat zij de intresten en het kapitaal voor de oude lening niet langer aftrekken.)
B. Fiscale voordelen van de woonlening afgesloten vr 2005 of voor NIET-ENIGE woningen

Deze zijn eveneens aanzienlijk te noemen en bedragen al gauw meer dan 1.000 EUR per jaar!
Aankopers krijgen de gewone intrestaftrek en de kapitaalaftrek (ook voor tweede woning).
Voorts kan elkeen zijn schuldsaldoverzekering deels recupereren (ook voor tweede woning).
Nieuwbouwers, en verbouwers (minstens voor 26.230 EUR verbouwingen (AJ ); woning min. 10 jaar oud) kregen daar bovenop nog de verruimde intrestaftrek, (enkel wanneer het hun enige woning betrof).
Dus, samengevat:
1. Intrestaftrek
voor aankopers en (ver-)nieuwbouwers (ook voor tweede woning)
2. Kapitaalaftrek
idem (ook voor tweede woning)
3. Aftrek schuldsaldoverzekeringspremie(s)
idem (ook voor tweede woning)
4. Verruimde intrestaftrek
enkel voor (ver-)nieuwbouwers (enkel voor enige woning en lening van voor 2005)

Om n en ander beter te begrijpen gaan we uit van volgend voorbeeld:
geleend bedrag:75.000 EUR
kadastraal inkomen (niet gendexeerd):800 EUR
kinderen:1
intresten :4.170 EUR
kapitaalaflossingen :2.090 EUR
hoogste belastingsschijf:45%
premie SSV mijnheer (100%):230,91 EUR
premie SSV mevrouw (100%):168,91 EUR

The secret of business is knowing something nobody else knows. (Aristotle Onassis)

intrestaftrek

Zonder al te technisch te worden kunnen we stellen dat uw netto profijt hier bedraagt:

uw netto profijt = Kadastraal Inkomen x 1,4796 x 0,125

uw netto profijt = 800 EUR x 1,4796 x 0,125
= 147,96 EUR

The secret of business is knowing something nobody else knows. (Aristotle Onassis)

kapitaalaftrek

Warning

Opgelet!

Wat hierna volgt dient u zelf te kunnen. U dient zelf deze berekeningen te maken om uw belastingaangifte te kunnen invullen! We weten het, het is oersaai, maar hou vol en spartel er u door!

Verzamel eerst volgende gegevens:
1. Gedane kapitaalaflossingen in :
u krijgt een attest van de (spaar)bank of u kan dat zelf terugvinden in de aflossingstabel
2. Geleend bedrag:
dat kent u waarschijnlijk wel uit het hoofd
3. Aantal kinderen:
op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin u geleend hebt
Nu is er een bepaalde grens voor u van toepassing in functie van het aantal kinderen (altijd eerste kolom indien niet de enige woning):
aantal kinderen ten laste
01234 +
grens: (Euro) nvtnvtnvtnvt

Goed zo, u weet nu welk grensbedrag voor u van toepassing is. Bereken nu de aftrekbare kapitaalaflossingen:

Mijn aftrekbare kapitaalaflossing = Kapitaalaflossingen x mijn grensbedrag / mijn leningsbedrag

Mijn aftrekbare kapitaalaflossing = 2.090,04 x / 75.000,00
= 1.941,87 EUR
Dat bedrag mag u dus aftrekken! Dat bedrag moet u zelf berekenen om het te kunnen invullen op uw aangifte!

Warning

Opgelet!

Hier stopt uw manuele taak en dient de computer ter hulp te komen. Het door u berekende aftrekbare bedrag dient namelijk optimaal over man en vrouw verdeeld te worden. HOE u dat moet verdelen, kan beter via een computer berekend worden en is afhankelijk van het netto belastbaar inkomen van zowel u, als dat van uw partner.
Ok, maar wat brengt mij dat nu netto bij benadering op?
Zonder al te technisch te worden kunnen we stellen dat wanneer het uw enige woning betreft, u een netto profijt realiseert van:

Mijn netto profijt = Aftrekbare Kapitaalaflossingen x mijn hoogste belastingsschijf

Mijn netto profijt = 1.941,87 x 45%
= 873,84 EUR


of, als het niet de enige woning betreft:
Mijn netto profijt = Aftrekbare Kapitaalaflossingen x 30%

Mijn netto profijt = 1.941,87 x 30%
= 582,56 EUR

The secret of business is knowing something nobody else knows. (Aristotle Onassis)

Aftrek Schuldsaldoverzekeringen

Voor alle duidelijkheid: het betreft de premie van een schuldsaldoverzekering die niet afgetrokken wordt onder de nieuwe rubriek "aftrek enige woning". Als je eender wat aftrekt onder de rubriek "aftrek enige woning", mag je hier niets meer aftrekken. Even afspreken:
  • u hebt een woonlening van 75.000 EUR en zowel u als uw partner sloot een verzekering af van 37.250 EUR:
    we zeggen dat u elk voor 50% verzekerd bent; dus 100% in totaal.
  • u hebt een woonlening van 75.000 EUR en zowel u als uw partner sloot een verzekering af van 75.000 EUR:
    we zeggen dat u elk voor 100% verzekerd bent; dus 200% in totaal.

Mijn netto profijt = 100% premie verzekering x mijn hoogste belastingsschijf

Mijn netto profijt = 230,91 x 45%
= 103,92 EUR

De rest aan premie (dus indien u mr dan 100% in totaal verzekerd bent), is ook aftrekbaar:
Mijn netto profijt = rest premie boven de 100% x 0,30

Mijn netto profijt = 168,91 x 0,30
= 50,67 EUR
Opmerking: indien het niet de enige woning betreft zijn alle premies slechts aftrekbaar aan de gemiddelde aanslagvoet (35% in ons voorbeeld).

The secret of business is knowing something nobody else knows. (Aristotle Onassis)

verruimde intrestaftrek

Vooreerst: als het niet de enige woning betreft is deze aftrek niet van toepassing.

Herinner u: enkel voor nieuwbouw en verbouwingen boven de +- 30.000 Euro aan een woning ouder dan 10 jaar
Goed nieuws: in tegenstelling tot de kapitaalaftrek hoeft u deze aftrek niet zelf te berekenen.
Slecht nieuws: als u toch eens wil weten wat deze aftrek u opbrengt, is dit de moeilijkste om te berekenen. Hou vol!

Verzamel eerst volgende gegevens:
1. Gedane intrestbetalingen in :
u krijgt een attest van de (spaar)bank of u kan dat zelf terugvinden in de aflossingstabel
2. Kadastraal Inkomen:
zie aanslagbiljet onroerende voorheffing. Als u het niet weet, benader het dan door de waarde van uw woning te delen door 200
3. Uw grensbedrag:
dat kent u reeds van bij de kapitaalaftrek. (OPM: Vernieuwbouwers dienen het hier te halveren!)
4. Geleend bedrag:
dat kent u waarschijnlijk wel uit het hoofd


Mijn netto profijt =(intresten - (KI x 1,4796)) x (mijn grensbedrag / geleend bedrag) x 0,8 x mijn hoogste belastingsschijf

Mijn netto profijt= (4.170,14 EUR - (800,00 EUR x 1,4796)) x ( 69.5500 EUR / 75.000 EUR) x 0,8 x 45%
= (4.170,14 EUR - 1.183,68 EUR) x 0,93 x 0,8 x 0,45
= 999,81 EUR

Dit is uw netto voordeel voor de eerste 5 jaar. In het 6e jaar wordt die "0,8" in de formule vervangen door "0,7", in het 7e jaar wordt dat "0,6" en zo gaat dat door tot "0,1" in het 12e jaar.

The secret of business is knowing something nobody else knows. (Aristotle Onassis)

Besluit

De persoon uit ons voorbeeld met een lening van 75.000 EUR realiseert een totaal belastingsvoordeel van:
Mijn totaal netto profijt bij een aankoop: = 1.184,84 EUR, alleen al dit jaar
Mijn totaal netto profijt bij een nieuwbouw: = 2.184,65 EUR,alleen al dit jaar
met een maandlast van nog geen 500 EUR voor dergelijk krediet, zijn deze fiscale voordelen dan ook bijzonder de moeite waard!


Disclaimer: het fiscale regime hangt af van individuele omstandigheden en de bovenstaande gegeven informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. De bovenstaande informatie is louter illustratief en DefA Finance kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het geven van incorrecte informatie. Voor sluitende actuele fiscale informatie adviseren wij u een fiscalist te raadplegen.

Home

Copyright 2000- DefA Finance - All rights reserved.