If we keep doing what we're doing, we're going to keep getting what we're getting. (Stephen R. Covey) Veilig schenken via Tak 21

AFSPRAAK !


Homepagina

Lijst van de beschikbare TAK 21 (en 23) producten

If we keep doing what we're doing, we're going to keep getting what we're getting. (Stephen R. Covey) Wat is schenken met last?

Onder schenken met last verstaan we het schenken van een som (aan uw kind bijvoorbeeld) met daaraan gekoppeld de last dat de ontvanger (uw kind in het voorbeeld) aan u (of aan uw echtgenote als u er niet meer zou zijn) levenslang een bepaalde som betaalt (bijvoorbeeld het equivalent van 5% per jaar op de geschonken som).

Het is onze ervaring dat nogal wat ouders wel willen schenken aan hun kinderen, maar dat zij toch graag het rendement op die gelden behouden. Via het schenken met last kan dat dus.
Op die manier zal uw kind bij uw overlijden geen successierechten dienen te betalen op de ontvangen som, en blijft u (en uw partner) levenslang een jaarlijkse "rente" ontvangen ("last" in vakjargon genaamd dus).

Er rijzen hierbij enkele belangrijke vragen:
 • hoe hoog mag die last zijn ?
 • hoe zorg ik ervoor dat ook mijn partner gelden blijft ontvangen na mijn overlijden ?
 • hoe ben ik zeker dat mijn kind die last aan mij levenslang blijft betalen ?
 • wat als mijn kind voor ons overlijdt ?
 • hoe doe ik dergelijke schenking correct ?
We gaan dieper in op deze vragen in onderstaande rubrieken.

If we keep doing what we're doing, we're going to keep getting what we're getting. (Stephen R. Covey) Hoe hoog mag de last zijn ?

In de volksmond zeggen we nogal snel "dat men graag de intrest op de gelden zou ontvangen" en dat is een zeer goede maatstaf: er is geen wettelijk maximale last bepaald, maar men stelt dat ze niet overdreven mag zijn. Voor dit laatste verwijst men nu net naar de intrest van een lineaire olbligatie op 10 jaar (OLO).
Kortom, een rente van 3,00% à 4,50% is zeer redelijk zal u normaliter nooit problemen opleveren. Wie echter meer vraagt (bijvoorbeeld 10%) riskeert dat zijn schenking verworpen wordt omdat ze zondigt tegen het principe "gegeven is gegeven": immers, na 10 jaar zou men op die manier reeds de volledige schenking terug in eigen handen hebben en dat is niet de bedoeling.

If we keep doing what we're doing, we're going to keep getting what we're getting. (Stephen R. Covey) hoe zorg ik ervoor dat ook mijn partner gelden blijft ontvangen na mijn overlijden ?

De aan de schenking gekoppelde last mag bepalen dat de last verschuldigd is net zolang één van de beide ouders in leven is en dat de verplichting tot het betalen van de last slechts uitdooft bij het overlijden van de langstlevende ouder. Wij helpen u graag na afspraak voor het correct opstellen van dergelijke documenten.

If we keep doing what we're doing, we're going to keep getting what we're getting. (Stephen R. Covey) hoe ben ik zeker dat mijn kind die last aan mij levenslang blijft betalen ?

Dit is een kernvraag die vele ouders terecht bezig houdt! Misschien wordt u, of uw partner, wel 99 jaar en wie weet hoe de verstandhouding tussen u en de begunstigde evolueert tijdens al die komende jaren ? Misschien zal de begunstigde ooit vergeten dat hij u jaarlijks die rente dient te betalen ? En hoe zal u dat opvolgen of wat u zal u doen als er plots geen rente meer betaald wordt ? ...

Een hele hoop terechte vragen dus !

Zijn er ook oplossingen ?
 • de Nederlandse notaris:
  De Nederlandse notaris wordt nogal vaak naar voor geschoven inzake successieplanning, maar waarom is dat eigenlijk ? De hoofdreden waarom men een notaris kiest voor een schenking, is omdat men dan een authentieke akte krijgt waarin de schenking en de last wordt beschreven. Er kan dus geen discussie zijn omtrent wat en wanneer werd overeengekomen. Wanneer men kiest voor een notaris in een land dat geen schenkingsrechten kent (zoals Nederland of Italië) kan men bovendien dergelijk document (akte) opstellen zonder schenkingsrechten te betalen. (Mocht men een Belgische notaris hebben gekozen, dan zou men meteen 3% schenkingsrechten dienen te betalen). Uiteraard dient u wel het honorarium van de notaris te betalen.
  Nochtans kan een schenking van gelden even goed door een onderhands schrijven gebeuren voor zover de schenkingsdocumenten correct zijn opgesteld en ondertekend door alle betrokken partijen. Daarvoor hoeft u dus niet naar een Nederlandse notaris.
  De Nederlandse notaris zal u weliswaar een onbetwistbaar bewijs van de overeenkomst van last bezorgen, maar dat is nog altijd geen enkele garantie dat de begunstigde de last levenslang zal blijven - of kunnen (!) - uitvoeren. Misschien is de onderliggende geschonken som wel verdwenen wegens een belegging in foute aandelen, etc.
  Indien u dus geen last meer ontvangt, moet u dus hoe dan ook naar de rechtbank om de uitvoering van de last af te dwingen en dat is iets waar u op latere leeftijd liever niet mee geconfronteerd wordt.

 • de schenking met last via Tak 21:
  Een veel betere oplossing is om de uitvoering van de last niet over te laten aan de begunstigde (uw kind) zelf, maar aan de financiële instelling. Contracten die voorzien in een (maandelijkse of jaarlijkse) uitkering van last vinden we terug bij verzekeringsmaatschappijen. Zij werken steeds met verzekeringsnemer(s), begunstigde(n) bij leven, begunstigde(n) bij overllijden etc. en kunnen dus perfect bepalen wie wat krijgt in welk geval.
  Dergelijke perfect op maar gemaakte Tak 21 spaarverzekeringscontracten kunnen dus bepalen dat de verzekeringsmaatschappij levenslang, maandelijks (of jaarlijks) een bepaalde som (de last) zal uitkeren aan een begunstigde (de (langstlevende) ouder(s).
  U kan dus op uw beide oren slapen: de maandelijkse (of jaarlijkse) rente zal u levenslang ontvangen, er zal nooit geen ruzie zijn met de begunstigde (uw kind), en de gekozen Tak 21 spaarverzekering biedt bovendien jaarlijkse kapitaalgarantie zodat u ook zeker mag zijn dat de onderliggende geschonken som niet als sneeuw voor de zon kan smelten (in tegenstelling tot (nochtans vaak voorgestelde) schenkingen via Tak 23 !).
  Wij kunnen er ook perfect voor zorgen dat de begunstigde (uw kind) de ontvangen som niet kan spenderen zonder uw expliciete voorfagaande toestemming zodat u zeker bent dat er steeds voldoende onderliggend kapitaal aanwezig zal zijn om de uitvoering van de last te verzekeren.
  Geen enkel andere beleggingsvorm biedt u ons inziens dergelijke gemoedsrust en wij helpen u graag verder na afspraak. De aanwezigheid van kind(eren) is niet verplicht, maar aan te raden zodat we ook hen duidelijk van de details van de operatie kunnen op de hoogte brengen.

If we keep doing what we're doing, we're going to keep getting what we're getting. (Stephen R. Covey) wat als mijn kind voor ons overlijdt ?

In geval uw kind overlijdt voor u en uw echtgenoot zullen de gelden normaliter naar de door het kind opgegeven begunstigden gaan (doorgaans de kinderen of diens echtgenoot). Er kan ook gestipuleerd worden dat in dat geval de gelden terug dienen te keren naar de schenker. Deze zogenaamde clausule van conventionele terugkeer kan in de schenkingsbrieven opgenomen worden. Bovendien voorziet het Wetboek successie dat in dat geval de schenking wordt geacht nooit te hebben plaats gevonden zodat u als schenker geen successierechten op die terugkerende gelden dient te betalen.
Wij helpen u graag na afspraak voor het correct opnemen dan deze clausule in de documenten van schenking.

If we keep doing what we're doing, we're going to keep getting what we're getting. (Stephen R. Covey) hoe doe ik dergelijke schenking met last in Tak 21 correct ?

Aangezien dergelijke schenking met last heel wat administratieve formaliteiten meebrengt is een afspraak op onze kantoren steeds vereist. Wij helpen u door deze formaliteiten heen en stellen onze kennis graag te uwer beschikking. Wij rekenen voor onze dienstverlening geen advieskosten aan - wat uitzonderlijk is. U begrijpt dat we wel ten minste verwachten dat u intentie heeft om met ons in zee te gaan als de geboden oplossing aan uw wensen blijkt te voldoen. Indien zij toch niet 100% zou voldoen - waarvoor wij alle begrip hebben - zullen er dus geen advieskosten aangerekend worden.
MAAK AFSPRAAK!

If we keep doing what we're doing, we're going to keep getting what we're getting. (Stephen R. Covey) Wat kost het?

DefA Finance vraagt voor haar advies geen kosten. De Tak 21 contracten, zowel in België als in Luxemburg, zijn onderhevig aan een eenmalige taks van 2% en een instapkost van slechts 0% à 1% (i.d.p.v. de standaard instapkosten van 2,50% à 3,50% zoals u ze in de productfiches terugvindt). Voor bedragen vanaf 25.000 EUR kunnen we een vermindering van deze kosten met de verzekeringsmaatschappij negociëren. Al onze aangeboden Belgische Tak 21 contracten kennen geen jaarlijkse beheerskosten.


Home

Copyright © 2000- DefA Finance - All rights reserved.