Being good is good business (Anita Roddick)

Ons security beleid

Wij opteerden voor een eigen secured server met beveiligingscertificaat van Global Sign. Deze laatste instelling is gespecialiseerd in het versleutelen van credit card gegevens etc. Wij hanteren dezelfde procedures op uw data zodat u maximale beveiliging van uw gegevens aangeboden wordt.

Being good is good business (Anita Roddick)

Ons transparant privacy beleid

Een duidelijke uiteenzetting van ons privacy beleid vinden wij erg belangrijk; het betreft hier tenslotte vertrouwelijke informatie waarvan u misschien graag vernam wat er mee gebeurde.

And the trouble is: if you don't risk anything, you risk even more. (Erica Jong)

Data voor registratie en aanmelding

Deze data hebben vooral een technische functie, namelijk ťťn welbepaalde toegangscode linken aan ťťn welbepaald iemand. De aldaar ingevoerde gegevens zullen ook reeds op voorhand ingevuld staan in allerlei aanvragen, zodat u niet herhaaldelijke malen uw adres dient op te geven. Zij worden voor geen andere doeleinden aangewend.
Het gaat meerbepaald om:

If you do things well, do them better (Anita Roddick)

Data voor offerteaanvragen

Deze data worden gebruikt om een gepersonaliseerde offerte of om een verzekeringscontract te kunnen opmaken en de haalbaarheid van een aanvraag te evalueren.
Zij worden nooit aan derden doorgegeven voor commerciŽle doeleinden. Hooguit worden zij aan de (krediet-)afdeling van de financiŽle instelling overgemaakt wanneer wij hun advies wenselijk achten.

Het gaat meerbepaald om:
Deze gegevens worden gebruikt voor:
Wat betreft gebeurlijk overgemaakte medische gegevens (schuldsaldoverzekering, gewaarborgd inkomen, ... ) worden deze beschermd door het medisch geheim.

If you do things well, do them better (Anita Roddick)

Data voor daadwerkelijke aanvragen

Een definitief aanbod, hetzij voor een krediet, hetzij voor een schuldsaldoverzekering, varia- of beleggingsverzekering vereist uiteraard dat wij bepaalde data overmaken aan de betreffende bank of verzekeringsmaatschappij.
Deze materie valt onder het bankgeheim voor wat de kredietaanvraag betreft, het verzekeringsgeheim voor varia en beleggingsverzekeringen en onder het medisch geheim voor wat betreft de schuldsaldoverzekering. Zowel naar u als naar ons toe zijn deze maatschappijen dan ook aan geheimhouding gehouden.
Voor personen die ons liever niet hun medische gegevens overmaken, hebben wij een procedure die toelaat de medische gegevens rechtstreeks aan de maatschappij over te maken. Op eenvoudig verzoek bezorgen wij u desgevallend de benodigde documenten.

If you do things well, do them better (Anita Roddick)

Marketingbeleid

Zoals aangehaald worden uw gegevens nooit aan derden overgemaakt voor commerciŽle doeleinden. We behouden ons het recht u tijdens de dagen na uw aanvraag spontaan op de hoogte te brengen van gebeurlijke rentewijzigen of andere gebeurtenissen waarvan wij menen dat ze voor u van belang zouden kunnen zijn. Wij behouden ons uiteraard eveneens het recht om onze daadwerkelijke klanten - dat zijn personen die daadwerkelijk een lenings- of verzekeringscontract via ons hebben afgesloten en voor wie wij derhalve de makelaar zijn - op de hoogte te houden van nieuwe initiatieven die voor hen van belang kunnen zijn. Op eenvoudig verzoek kan elke bestaande klant evenwel verzoeken niet langer nieuws van ons te willen ontvangen.
Indien u lid bent van Test-Aankoop zullen uw persoonsgegevens aan Test-Aankoop overgemaakt worden die deze zal gebruiken voor het beheer van haar klantenbestand. U kan deze gegevens consulteren, en desgevallend corrigeren, door u te wenden tot Test-Aankoop, Hollandstraat 13, 1060 Brussel.

If you do things well, do them better (Anita Roddick)

Toegangkelijkheid

Elkeen heeft recht van toegang ter inzage, correctie of verwijdering van de ons overgemaakte data. Op eenvoudige verzoek, hetzij telefonisch, per e-mail of brief, wordt u een print-out van de vergaarde data overgemaakt. Op het ogenblik van een definitieve aanvraag wordt elkeen bovendien in kennis gesteld van het privacy beleid van de betreffende maatschappij(en). Bijkomende informatie kan verkregen worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Rue Haute 139, 1000 Brussel, Tťl.: +32(0)2/213.85.40. e-mail commission@privacycommission.be

If you do things well, do them better (Anita Roddick)

Bewaringstermijn

DefA Finance bewaart uw persoonsgegevens maar gedurende een redelijke termijn om een normale activiteit als makelaar te kunnen uitoefenen en eens u geen cliŽnt meer bent slechts zo lang als wettelijk noodzakelijk is.

If you do things well, do them better (Anita Roddick)

Controle

Als verzekerings- en kredietmakelaar worden onze activiteiten gecontroleerd door de Financial Services and Markets Authority (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en het Ministerie van Economische Zaken (MEZ), Vooruitgangsstraat 50, 1210 Brussel en zijn zij onderhevig aan de Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet; Koninklijk Besluit van 5 februari 1993 houdende diverse bepalingen tot uitvoering van de Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet; de Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme van 11 januari 1993, Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, het Koninklijk Besluit van 25 maart 1996 tot uitvoering van de artikelen 9, 10, 2į, 4į en 6į, en artikel 11, ß 3, van de Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, het Koninklijk Besluit van 8 oktober 2004 tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de General Data Protection Regulation(GDPR) (EU directieve 2016/679) van 14 april 2016 en in voege sedert 25 mei 2018.

If you do things well, do them better (Anita Roddick)

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle contractuele verbintenissen vallen exclusief onder de Belgische Wetgeving. In geval van geschil, welk niet in der minne kan worden geregeld, is de rechtbank van Gent bevoegd.

Being good is good business (Anita Roddick)

Contactpersoon - Data Protection Officer

De eigenaar van de bestanden is DefA Finance en de te contacteren persoon voor security en privacy aangelegenheden is Jean-Marc Dekesel, contacteerbaar via jeanmarcdekesel@defa.be of langs alle andere communicatiemiddelen (cf contact)


Home