Being good is good business (Anita Roddick) Ons belangenconflictenbeleid


Overzicht van de voornaamste punten van het beleid betreffende belangenconflicten in het kader van de activiteiten van DefA Finance als verzekeringstussenpersoon. Huidig Beleid is van toepassing vanaf 30 april 2014.
Art.1 Ė Doel
DefA Finance dient de nodige maatregelen te nemen om haar handelsrelatie te laten verlopen op een eerlijke en faire wijze en in overeenstemming met de beste belangen van haar CliŽnten. Een van de middelen om dat doel te bereiken is voor DefA Finance voortdurend aandacht te hebben voor eventuele belangenconflicten die een belemmering zouden kunnen vormen in haar streven naar een voor haar CliŽnten optimale dienstverlening. Overeenkomstig de Belgische wetgeving is DefA Finance als verzekeringstussenpersoon ertoe verplicht haar beleid inzake belangenconflicten schriftelijk vast te stellen, te implementeren en in stand te houden.
Vanaf 30 april 2014 zijn de ďAssurMiFID ĖgedragsregelsĒ van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiŽle producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.
Art. 2 Ė Wat is een belangenconflict?
Een belangenconflict is een conflict dat ontstaat op een bepaald ogenblik wanneer er tegenstrijdige belangen zijn tussen twee of meer personen of entiteiten, met een mogelijk verlies voor de CliŽnt tot gevolg. Een dergelijk conflict zou, bij wijze van voorbeeld, kunnen voorkomen tussen de diverse hierna vermelde partijen:
 • DefA Finance en haar CliŽnten;
 • DefA Finance en de Verzekeraar(s)
 • CliŽnten onderling;
 • verschillende medewerkers of gevolmachtigde agenten, departementen, entiteiten binnen DefA Finance.

Art.3 - Niet-exhaustieve lijst van voorbeelden waar een belangenconflict zou kunnen ontstaan
 • DefA Finance kan financieel gewin behalen of een financieel verlies vermijden ten koste van de CliŽnt;
 • DefA Finance heeft een belang bij het resultaat van een ten behoeve van de CliŽnt verrichte verzekeringsbemiddelingsdienst of een namens de CliŽnt uitgevoerde transactie, dat verschilt van het belang van de CliŽnt bij dit resultaat;
 • DefA Finance heeft een financiŽle of andere drijfveer om het belang van een andere CliŽnt of groep van CliŽnten te laten primeren op het belang van de CliŽnt in kwestie;
 • DefA Finance oefent hetzelfde bedrijf uit als de CliŽnt;
 • DefA Finance ontvangt van een andere persoon dan de CliŽnt voor een ten behoeve van de CliŽnt verrichte verzekeringsbemiddelingsdienst een voordeel in de vorm van geld, goederen of diensten dat verschilt van de gebruikelijke provisie of vergoeding voor deze dienst, of zal een dergelijk voordeel ontvangen.
 • de hoogte van de commissie verbonden aan het verzekeringscontract voor DefA Finance (vb. de CliŽnt wordt geadviseerd om een verzekering af te sluiten waarvoor DefA Finance de hoogste commissie ontvangt en dit terwijl dit niet de meest gepaste verzekering is voor de CliŽnt);
 • de nog te verwachten (volume)commissies of beheersprovies voor DefA Finance (vb. de CliŽnt wordt geadviseerd om een verzekering af te sluiten waarvoor DefA Finance de hoogste volumecommissie ontvangt en dit terwijl dit niet de meest gepaste verzekering is voor de CliŽnt);
 • winstdelingen vanuit verzekeringsondernemingen voor DefA Finance (vb. de CliŽnt wordt geadviseerd om een verzekering af te sluiten waarvoor DefA Finance een winstdeling ontvangt en dit terwijl dit niet de meest gepaste verzekering is voor de CliŽnt);
 • voordelen in natura voor DefA Finance die afhankelijk zijn gesteld van het volume van de afgesloten verzekeringscontracten (vb. de CliŽnt wordt geadviseerd om een verzekering af te sluiten waarvoor DefA Finance een of ander voordeel in natura als een reis ontvangt en dit terwijl dit niet de meest gepaste verzekering is voor de CliŽnt);
 • andere financiŽle belangen (vb. een Ďte hogeí schaderatio bij een bepaalde verzekeringsonderneming of voor een bepaald product, waarvoor DefA Finance op de ene of andere manier wordt gesanctioneerd);
DefA Finance neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert. Het gaat onder meer om:
 • Een interne instructienota;
 • Een aangepast verloningsbeleid;
 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiŽle kenmerken kennen en in staat zijn om aan de CliŽnten toe te lichten;
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van DefA Finance om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
 • Geen advies te verlenen zodat de CliŽnt zelf een neutrale keuze kan maken uit ons aanbod
 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.
 • Een WYSIWYG beleid met a priori vermelding van het geleverde aanbod en zoveel mogelijk transparatie inzake premies en kosten.
Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflict van DefA Finance aangepast en/of geactualiseerd worden
Art. 4 - Vergoedingen
Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de desbetreffende verzekeringsonderneming.
Ons kantoor is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen die wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op http://www.fsma.be.
Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. We zijn steeds bereikbaar via telefoon, e-mail of fax. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de MeeŻssquare 35, tel. 02/547.58.71 Ė fax. 02/547.59.7

Being good is good business (Anita Roddick) Contactpersoon

De eigenaar van de bestanden is DefA Finance en de te contacteren persoon voor security, privacy en belangenconflictaangelegenheden is Jean-Marc Dekesel, contacteerbaar via jeanmarcdekesel@defa.be of langs alle andere communicatiemiddelen (cf contact)


Home